Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp học tập chuyên đề năm 2021

Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp học tập chuyên đề năm 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 08/11/2021, Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Tại hội nghị, cán bộ, ĐVTN toàn trường đã được học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Thông qua hội nghị nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của ĐVTN trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, gắn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên nhà trường.

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2021 cho đoàn viên thanh niên là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hình thành giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN