TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Thứ tư, 06/12/2017, 10:27

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm 04 nghị quyết chuyên đề và 01 kết luận:

Lần tải: 75 | Kích cỡ: 257.5 Kb | Danh mục: Nghị quyết | Loại file:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2011

Thứ năm, 24/02/2011, 11:12

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) họp trong các ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2010 đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2011 với những nội dung chủ yếu ...

Lần tải: 260 | Kích cỡ: 53.5 Kb | Danh mục: Nghị quyết | Loại file:

1