HƯỚNG DẪN Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở

(Thứ năm, 15/06/2017, 17:15)

Hướng dẫn
82 Kb

 doc

86
Trung ương Đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 496-KH/TWĐTN-BTC ngày 17/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn việc thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở, cụ thể như sau: