Các chuyên đề quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X

(Thứ hai, 25/02/2013, 09:22)

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn
516 Kb

 doc

324
Trung Ương Đoàn

Thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ công tác quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc:....