Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

(Thứ tư, 03/04/2013, 08:53)

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn
159 Kb

 doc

422
Ban Tuyên giáo
tỉnh Đoàn Hưng Yên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Chương trình hành động số 03 CT/TWĐTN ngày 07/02/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X