Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XI

(Thứ tư, 17/01/2018, 09:17)

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn
193.5 Kb

 doc

97
Trung ương Đoàn

1. Mục đích

- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Yêu cầu: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; có tính hành động cụ thể; trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi.