Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh XV

(Thứ 6, 06/04/2018, 16:39)

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn
148 Kb

 doc

85
Tỉnh Đoàn Hưng Yên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chương trình hành động số 02 CTr/TWĐTN-VP  ngày 15/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2022 với những nội dung sau: