WEBSITE TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2018”

Thứ tư, 02/05/2018, 10:00

Thực hiện Kế hoạch số 19 - KH/TWĐTN – ĐKTHTN ngày 27/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2018”; Kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 30/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về “Năm an toàn giao thông...

Lần tải: 26 | Kích cỡ: 73.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Tình nguyện viên lớp "Học kỳ quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ năm, 26/04/2018, 11:42

Lần tải: 82 | Kích cỡ: 41 Kb | Danh mục: Mẫu đăng ký | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022”

Thứ tư, 18/04/2018, 08:52

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến cán bộ, ĐVTN và nhân dân;...

Lần tải: 59 | Kích cỡ: 66 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh XV

Thứ 6, 06/04/2018, 16:39

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chương trình hành động số 02 CTr/TWĐTN-VP  ngày 15/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội...

Lần tải: 39 | Kích cỡ: 148 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2018

Thứ ba, 03/04/2018, 11:29

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2018

Lần tải: 41 | Kích cỡ: 1.28 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Thứ tư, 28/03/2018, 12:06

Thực hiện Chương trình số 196 - CTr/HĐĐTW ngày 24/8/2017 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017- 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào th...

Lần tải: 28 | Kích cỡ: 32.93 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 28/03/2018, 12:04

Căn cứ điều Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên.

Lần tải: 29 | Kích cỡ: 25.58 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017- 2022

Thứ tư, 28/03/2018, 12:04

- Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; - Căn cứ Công văn sô 08 CV/TĐTN-TTNTH ngày 20/10/2018 của Hội đồng Đội tỉnh “V/v giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng Đội...

Lần tải: 32 | Kích cỡ: 42 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh Hưng Yên năm học 2017 - 2018

Thứ tư, 28/03/2018, 12:03

Thực hiện Hướng dẫn số 22 HD/HĐĐTW, ngày 24/01/2018 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2018), Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên xây dựng...

Lần tải: 31 | Kích cỡ: 59 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018)

Thứ tư, 28/03/2018, 09:49

ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018) 

Lần tải: 30 | Kích cỡ: 241.84 Kb | Danh mục: Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời | Loại file:

« 1 2 3 4 5 ... » »»