Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2009

Thứ tư, 23/02/2011, 11:18

Năm 2009, năm đầu thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”;

Lần tải: 210 | Kích cỡ: 84.5 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

«« « ... 36 37 38 39