Thứ hai, 04/10/2010, 17:33
I- MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM RA ĐỜI ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ CHẤT PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA.
Thứ năm, 30/09/2010, 15:29
Ðại hội XI của Ðảng họp vào lúc toàn Ðảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Ðại hội X và đã trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010.
Thứ năm, 30/09/2010, 15:21
Ðại hội Ðảng lần thứ XI quyết định Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ năm, 30/09/2010, 15:06
I. Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm 1. Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đưa đất nước tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.
Thứ năm, 12/08/2010, 11:04
I. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam
Thứ ba, 13/07/2010, 14:48
I- SỰ KIỆN NGÀY 1 THÁNG TÁM VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
Thứ hai, 12/07/2010, 10:15
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của BCH Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của BCH tỉnh Đoàn Hưng Yên, thực hiện Thông báo số 916- TB/ TU ngày 24 tháng 6 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên về Thông báo ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hưng Yên” năm 2010; Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2010).
Thứ ba, 06/07/2010, 15:21
Câu hỏi 1 : Quân khu 3 thành lập ngày, tháng, năm nào? Hiện nay gồm mấy tỉnh, thành phố (hãy kể tên)? Sông Bạch Đằng nơi quân và dân ta (thế kỷ thứ X và XIII) đã lập nên chiến công oanh liệt, hiện nay thuộc địa bàn tỉnh nào? Ai là người lãnh đạo lập nên những chiến công đó?
Thứ 6, 18/06/2010, 17:23
- Để hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tạp chí Tuyên giáo xin đăng toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2010).
 
Get the Flash Player to see this rotator.