Thứ 7, 04/07/2009, 11:12

ĐIỀU LỆ (sửa đổi)- tiếp theo phần trên)

(Thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII vào ngày 31 tháng 12 năm 2003)

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16:

-          Cán bộ, hội viên, các cấp Hội và những người có công trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, trong công tác xây dựng Hội và phong trào sinh viên đều được xem xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

-          Cán bộ, hội viên, các cấp Hội vi phạm Điều lệ Hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức sau;

+ Đối với cán bộ, hội viên: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội.

+ Đối với các cấp Hội: Khiển trách, cảnh cáo, giải thể.

Quy định cụ thể về khen thưởng và kỷ luật theo hướng dẫn của BTk Trung ương Hội.

 

Chương VI: TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 Điều 17:

1.      Tài chính của Hội gồm các nguồn thu sau đây:

-          Hội phí do hội viên đóng góp.

-          Kinh phí Nhà nước và nhà trường hỗ trợ.

-          Các khoản thu hợp pháp khác.

2.      Các khoản chi phí của Hội gồm có:

-          Các hoạt động của Hội.

-          Khen thưởng.

-          Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Hội.

Việc sử dụng tài chính của Hội sinh viên do Ban Chấp Hành, Ban Thư Ký Hội các cấp thực hiện theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

 

Chương VII: CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

 Điều 18:

-          Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam gồm 7 chương, 18 điều; mọi cán bộ, hội viên và tổ chức Hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội. Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam chỉ có giá trị khi được Bộ Nội vụ phê duyệt và được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

-          Việc sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội do Đại hội hoặc hội nghị đại biểu toàn quốc thông qua. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được Bộ Nội vụ phê duyệt và được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

-          Ban Thư Ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Hội.

 

(Điều lệ sửa đổi này đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc

Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII vào ngày 31 tháng 12 năm 2003)

 

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Điều lệ Hội
Get the Flash Player to see this rotator.