Thứ 7, 04/07/2009, 11:16

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Hội SV Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

PHẦN THỨ NHẤT

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, VỊ TRÍ, VAI TRÒ,

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

I/ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hội SV Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

    1-      Tất cả SV tham gia vào tổ chức và các hoạt động của hội viên cơ sở tự nguyện.

    2-      Bàn bạc, hiệp thương, thống nhất khi quyết định các nội dung, kế hoạch công tác của Hội, khi chọn cử BCH Hội sinh viên, Ban Thư ký, các chức danh lãnh đạo của Hội ở các cấp và đại biểu đi dự Đại Hội, Hội nghị đại biểu Hội cấp trên.

    3-      Các thành viên có trách nhiệm đề xuất, bàn bạc dân chủ để thống nhất chương trình hoạt động của Hội, đồng thời đóng góp nhân lực, tài chính để thực hiện chương trình đã hiệp thương thống nhất.

II/ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, MỐI QUAN HỆ

1- Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam:

Hội Sinh viên là một tổ chức quần chúng của Đảng nằm trong hệ thống các đoàn thể chính trị-xã hội. Hội Sinh viên góp phần tích cực vào việc phổ biến, tổ chức và động viên các sinh viên thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đảng lãnh đạo Hội Sinh viên thông qua sự định hướng chính trị và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự quản lý của Nhà nước.

Hội SV hoạt động ở cấp nào thì đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cấp đó.

2- Đối với nhà nước :

NN quản lý Hội SV thể hiện bằng việc cho phép Hội SV VN được thành lập, hoạt động trong phạm vi cả nước; đồng thời tạo các điều kiện cần thiết để Hội SV các cấp hoạt động và phát triển; xem xét và có đáp ứng những đề nghị của Hội SV xuất phát từ những nguyện vọng chính đáng của SV, thực hiện các chế độ chính sách đối với SV theo tinh thần dân chủ, hướng dẫn và quản lý hoạt động của Hội SV các cấp theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động của Hội SV nhằm góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu đào tạo của nhà trường, quản lý SV và phối hợp chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi của SV.

Hội SV cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý của chính quyền cấp đó.

3- Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh :

Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Hội SV VN được thể hiện như sau:

    -       Các cấp bộ Đoàn trực tiếp giúp SV và các cấp bộ Hội lập ra tổ chức Hội SV. Coi xây dựng Hội SV là công tác của các cấp bộ Đoàn. Tổ chức Đoàn định kỳ làm việc với BCH Hội, cho ý kiến về các chủ trương công tác lớn của Hội, công tác nhân sự của Hội.

    -       Các cấp bộ Đoàn giới thiệu những cán bộ Đoàn, đoàn viên có năng lực, được SV tín nhiệm để tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Hội và làm hạt nhân trong phong trào Hội (Đối với các chức danh chủ chốt của các cấp bộ Hội phải là UV BTV Đoàn cùng cấp trở lên). Đồng thời những cán bộ Hội có uy tín, năng lực là đoàn viên, Đảng viên trẻ được Hội giới thiệu tham gia BCH Đoàn cùng cấp. Thông qua hoạt động, Hội SV bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn cho các hội viên và giới thiệu hội viên ưu tú để Đoàn xét kết nạp.

    -       Các cấp bộ Đoàn định kỳ thông báo và phối hợp với các cấp bộ Hội xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động thống nhất theo từng tháng, quý, học kỳ hoặc cả năm học vì nhiệm vụ của nhà trường và lợi ích của đoàn viên, hội viên, thanh niên sinh viên.

    -       Đoàn TN có trách nhiệm hỗ trợ Hội SV các cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện để hoạt động; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động đảm bảo hạt nhân chính trị của tổ chức Đoàn, tôn trọcg tính độc lập và các phương thức sinh hoạt riêng của mỗi tổ chức chằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của từng tổ chức, cùng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

    -       Đoàn viên là hội viên có nhiệm vụ nắm vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn, của Hội, mối quan hệ giữa Đoàn và Hội. Chủ động và gương mẫu thực hiện có hiệu quả các hoạt động chung và hoạt động của Hội SV góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng của Đoàn và phát hiện sinh viên tích cực để giới thiệu với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4-   Đối với các đoàn thể:

Hội sinh viên Việt Nam là thành viên tập thể Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội liên hiệp sinh viên quốc tế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Căn cứ điều kiện và nhu cầu cụ thể mà Hội sinh viên cử đại diện tham gia các tổ chức của Hội liên hiệp sinh viên quốc tế, tham gia Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Phối hợp và cụ thể hóa những chủ trương công tác của Hội liên hiệp thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào hoạt động của Hội sinh viên.

5-   Đối với sinh viên:

Hội sinh viên là người đại diện và chăm lo những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên. Hội phát biểu tiếng nói đại diện của sinh viên với Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, với nhà trường và đề xuất những vấn đề cần giải quyết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của sinh viên. Ở các trường, Hội sinh viên được quyền cử đại diện vào các Hội đồng nhà trường như: Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng xét học bổng và các Hội đồng khác của trường… để xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên theo qui định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Hội tổ chức các hoạt động nhằm phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo của sinh viên trong học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HỘI VIÊN

I/ QUI TRÌNH KẾT NẠP HỘI VIÊN:

-       Ban chấp hành chi Hội (Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, đội, nhóm) tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Hội sinh viên cho sinh viên.

-       Sinh viên đề đạt nguyện vọng và đăng ký gia nhập Hội sinh viên với chi hội trưởng, chủ nhiệm Câu Lạc bộ hoặc đội, nhóm trưởng bằng đơn hoặc tự ghi tên vào danh sách tự nguyện tham gia.

-       BCH chi hội, ban chủ nhiệm Câu Lạc bộ, đội, nhóm trưởng xét và lập danh sách sinh viên sau khi được giới thiệu tìm hiểu về Điều lệ Hội sinh viên, có nguyện vọng gia nhập Hội sinh viên báo cáo lên BCH Liên chi hội (nếu có), BCH Hội sinh viên trường.

-       Ban chấp hành Hội sinh viên trường ra quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới theo danh sách của các chi hội đề nghị.

-       Chi hội tổ lễ kết nạp hội viên mới gồm các bước :

·         Chào cờ, Quốc ca, bài ca chính thức của Hội sinh viên Việt Nam.

·         Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

·         Công bố quyết định chuẩn y kết nạp hội viên và danh sách hội viên mới, gắn huy hiệu và trao thẻ hội viên.

·         Đại diện hội mới và đại biểu phát biểu.

·         Bế mạc, chào cờ.

(Lễ kết nạp nên tổ chức gắn với các hoạt động chùa chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm như đợt hoạt động công tác xã hội, hoạt động hè …, địa điểm không cố định có thể tổ chức ở nơi có di tích lịch sử, truyền thống cách mạng……. )   

-       Trang trí : cờ Tổ Quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, biểu trưng của Hội sinh viên , có dòng chữ “LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI”

 

II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘI VIÊN, CHI HỘI (CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM):

1-   Đối với chi hội:

-   Mỗi hội viên phải đeo huy hiệu Hội và được trao thẻ hội viên.

-   Ban chấp hành Chi hội phải có “Sổ Chi hội sinh viên” theo mẫu do Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên ban hành :

-       Ban chấp hành Chi hội (Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, đội, nhóm) cần xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và giao nhiệm vụ cho hội viên.

-       Hàng năm căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ hội viên; Ban chấp hành chi Hội, Câu lạc bộ, đội nhóm đánh giá biểu dương, đề nghị khen thưởng những hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời góp ý phê bình đối với những hội viên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

2-   Đối với Hội Sinh viên trường : Cần có các loại sổ sách:

-           Sổ biên bản họp Ban thư ký, Ban chấp hành và các cuộc làm việc của Ban thư ký, Ban chấp hành với Hội cấp trên.

-         Sổ quản lý cán bộ hội.

-         Sổ thu, chi hội phí.

-         Sổ quản lý các chi hội, Câu lạc bộ … (theo mẫu)

III/ VIỆC XOÁ TÊN & RÚT TÊN TRONG DANH SÁCH HỘI VIÊN:

-       Khi hội viên không có nguyện vọng tham gia sinh hoạt Hội phải báo cáo với BCH chi hội, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, đội nhóm và giải quyết xong các công việc mà hội viên có liên quan với tổ chức Hội.

-       Hội viên không tham gia sinh hoạt hoặc không đóng hội phí mà không có lý do chính đáng thì BCH chi hội quyết định xóa tên trong danh sách hội viên, đồng thời báo cáo với BCH Hội sinh viên (Khoa) Trường .

-       Khi hội viên tốt nghiệp ra trường thì BCH Hội SV trường tuyên bố hội viên hoàn thành nhiệm vụ và giải thể chi hội (nên gắn vào lễ tốt nghiệp hoặc buổi sinh hoạt cuối cùng của chi hội).

-       Đối với Câu lạc bộ, đội , nhóm khi giải thể thì BCH Hội sinh viên trường giới thiệu hội viên có nhu cầu nguyện vọng về sinh hoạt tại chi hội hoặc Câu lạc bộ đội,nhóm phù hợp.

 

IV/ HỘI VIÊN DANH DỰ CỦA HỘI SINH VIÊN:

-       Tổ chức Hội các cấp có quyền kết nạp hội viên danh dự của Hội sinh viên, việc kết nạp phải thiết thực, tránh hình thức. Những người có nguyện vọng tự nguyện xin gia nhập Hội sinh viên được kết nạp hội viên danh dự theo báo cáo đề xuất của chi hội hoặc các ủy viên BCH Hội SV của trường. BCH chi hội họp xét và báo cáo lên BCH Hội SV trường xem xét quyết định.

-       Việc kết nạp hội viên danh dự được quyết định bằng văn bản của BCH Hội cấp trường trở lên và công bố vào dịp Đại hội, ngày truyền thống (9/1). Hoặc trong các buổi hoạt động tập trung có ý nghĩa của Hội sinh viên.

-       Hội viên danh dự phải sinh hoạt ở một cơ sở hội nhất định, không nhất thiết tham gia hết các nội dung sinh hoạt.

-       Khi không còn nguyện vọng, hội viên danh dự được quyền rút tên khỏi danh sách hội viên. Trong trường hợp hội viên danh dự không còn phù hợp hoặc không còn uy tín trong sinh viên thì BCH Hội SV cấp ra quyết định kết nạp thảo luận và cho rút danh hiệu hội viên danh dự.

 

V/ TRƯỜNG HỢP TIẾP TỤC SINH HOẠT TRONG TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN:

Những người đã học qua bậc đại học, Cao đẳng, nếu được cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội ở các cấp thì tiếp tục sinh hoạt trong tổ chức Hội.

 

VI/ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA HỘI VIÊN:

1-        Hội viên được quyền yêu cầu tổ chức Hội các cấp bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình. Tuỳ theo tính chất và mức độ, các cấp của hội đều có thể đại diện bảo vệ quyền lợi của hội viên trước luật và công luận.

2-        Quyền ứng cử, đề cử: Tất cả hội viên đều có quyền ứng cử, đề cử hội viên mà mình tín nhiệm vào danh sách hiệp thương để chọn cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội và đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị đại biểu cấp trên.

a.      Quyền ứng cử :

·         Tất cả hội viên đều có quyền ứng cử để hiệp thương cử vào BCH các cấp của Hội, dù hội viên đó là đại biểu hay không là đại biểu của Đại hội hoặc Hội nghị.

·         Hội viên không phải là đại biểu của Đại hội hoặc Hội nghị ứng cử vào BCH các cấp phải gởi đến BCH cấp triệu tập Đại hội đơn xin ứng cử, sơ yếu lý lịch và nhận xét của BCH cấp cơ sở nơi hội viên đang sinh hoạt chậm nhất 15 ngày trước khi họp Đại hội.

·         BCH Hội cấp dưới có quyền giới thiệu nhân sự được tín nhiệm ở cấp mình vào danh sách hiệp thương chọn cử BCH Hội cấp trên trực tiếp.

·         Tại Đại hội, Hội nghị hội viên, mọi hội viên đều có quyền ứng cử để hiệp thương cử làm đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên, dù Hội viên đó có mặt hay không có mặt tại Đại hội. Đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu, Hội nghị đại biểu có quyền ứng cử, đề cử để hiệp thương cử làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu hoặc Hội nghị đại biểu Hội cấp trên.

·         Ủy viên BCH các cấp có quyền ứng cử để hiệp thương cử vào Ban thư ký (Chi hội trưởng, Chi hội phó); Ủy viên Ban thư ký có quyền ứng cử để hiệp thương cử làm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.

b.      Quyền đề cử :

·         Tại Đại hội, Hội nghị hội viên, mọi hội viên đều có quyền đề cử người để hiệp thương cử vào BCH và hiệp thương làm đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị đại biểu cấp trên.

·         Tại Đại hội đại biểu, các đại biểu chính thức của Đại hội đều có quyền đề cử người để hiệp thương cử vào BCH hoặc đề cử đại biểu chính thức của Đại hội vào danh sách hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên.

·         Các ủy viên BCH có quyền đề cử UVBCH để hiệp thương cử vào Ban thư ký (Chi hội trưởng, Chi hội phó), đề cử ủy viên Thư ký để hiệp thương cử làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

·         BCH cấp triệu tập Đại hội có trách nhiệm báo cáo với Đại hội về công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới, được quyền giới thiệu danh sách để hiệp thương cử vào BCH Hội khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội cấp trên.

·         Khi đề cử người vào danh sách hiệp thương, người đề cử phải cung cấp hồ sơ (đơn đề cử, sơ yếu lý lịch, nhận xét của BCH cấp cơ sở) của người được đề cử cho BCH cấp triệu tập Đại hội, Hội nghị chậm nhất 15 ngày trước khi họp .

·         Tất cả hội viên đều có quyền thảo luận và giám sát việc ứng cử và đề cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

3-        Hội viên được hưởng các phúc lợi tập thể do Hội cùng cấp quản lý. Các phúc lợi tập thể của Hội cấp trên do BCH cấp đó bàn bạc và quyết định.

 

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

 

PHẦN THỨ BA

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HỘI

I.     ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC HỘI:

1.        Điều kiện :

-           Sau khi nghiên cứu tìm hiểu Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam, sinh viên tại đơn vị cơ sở có nguyện vọng thành lập tổ chức Hội sinh viên.

-           Đảng Ủy, Ban giám hiệu ở cấp trường (Đối với Hội sinh viên cấp trường) hoặc Đảng bộ, Uûy ban nhân dân cấp Tỉnh, Thành (Đối với Hội sinh viên cấp tỉnh, thành) cho phép thành lập.

-           Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đủ điều kiện để giúp đỡ định hướng cho hoạt động của Hội, đảm bảo thực hiện được vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của Hội ở cấp đó.

-           Đối với các tỉnh, thành phố, ngoài 3 điều kiện trên phải có từ 5 trường đại học, cao đẳng trở lên, trong đó ít nhất cỏ 3 trường đã có tổ chức Hội sinh viên thì mới có thể thành lập Hội sinh viên cấp tỉnh, thành phố.

-           Đối với Hội sinh viên Đại học quốc gia, Đại học khu vực là cấp trên trực tiếp vủa Hội sinh viên, việc thành lập theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên .

2.        Thủ tục, các bước tiến hành thành lập tổ chức Hội sinh viên :

-           Trên cơ sở đủ các điều kiện trên, BCH Đoàn cùng cấp cử ra Ban vận động thành lập Hội sinh viên cấp đó. Ban vận động tiến hành các công tác chuẩn bị thành lập Hội.

·         Cấp Chi hội (Câu lạc bộ, đội, nhóm) : Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, trên cơ sở đủ các điều kiện, BCH Hội sinh viên trường hoặc BCH Đoàn trường (nơi chưa thành lập tổ chức Hội) ra quyết định thành lập Chi hội, chỉ định BCH Chi hội và ra quyết định kết nạp hội viên.

·         Cấp trường : Ban vận động xây dựng đề án thành lập Hội sinh viên, dự thảo chương trình công tác, dự kiến danh sách BCH lâm thời (số lượng 5-11 đồng chí, tùy theo số lượng hội viên của trường) kèm văn bản đề nghị của Đoàn trường về việc đề nghị thành lập Hội sinh viên gửi cho Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn và Ban Thư ký Tỉnh, Thành Hội sinh viên để quyết định công nhận BCH lâm thời. Đối với các trường ở các địa phương chưa có cấp Tỉnh, Thành Hội thì gửi về Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam để ra quyết định công nhận BCH lâm thời.

·         Cấp tỉnh, thành : Ban vận động xây dựng đề án thành lập Hội sinh viên, dự thảo chương trình công tác.

Tiến hành công tác chuẩn bị, sau thời gian hoạt động (tối đa không quá 3 tháng) Ban vận động thống nhất giới thiệu BCH lâm thời Hội sinh viên cấp tỉnh, thành (được cử từ 15-27 ủy viên BCH), hiệp thương cử Ban Thư ký và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch (Ban Thư ký được cử từ 5-9 ủy viên, trong Ban Thư ký có Chủ tịch Hội sinh viên, và 1-2 Phó Chủ tịch). Trong quá trình hiệp thương cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Đoàn, cấp Uûy và Trung ương Hội về giới thiệu nhân sự, gửi danh sách trích ngang kèm đề nghị BCH lâm thời, có ý kiến của Tỉnh, Thành Ủy và Ban Thường vụ Tỉnh, Thành Đoàn về Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam ra quyết định công nhận BCH Hội sinh viên lâm thời.

Chú ý : Sau khi có ý kiến của các cấp có thẩm quyền về việc thành lập Hội và công nhận BCH lâm thời Hội sinh viên, chậm nhất sau 6 tháng hoạt động, BCH lâm thời phải tiến hành Đại hội lần I để xây dựng thống nhất phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ I. Sau Đại hội, BCH phải gửi các văn bản của Đại hội và đề nghị công nhận BCH có xác nhận của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và Ban Thường vụ Tỉnh, Thành Đoàn (Đối với Hội sinh viên cấp trường); có xác nhận của cấp Uûy, UBND và Ban Thường vụ Tỉnh, Thành Đoàn (Đối với Hội sinh viên cấp tỉnh, thành) để BCH trung ương Hội ra quyết định công nhận.

 

II.      VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN CÁC CẤP:

Việc triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu bất thường phải xin chủ trương của Hội cấp trên trực tiếp và báo cáo cấp ủy, nhà trường cho phép.

 

1.       Về đại biểu Đại hội :

a.    Số lượng đại biểu: BCH cấp triệu tập Đại hội cần xem xét kỹ để quyết định số lượng đại biểu trên cơ sở hướng dẫn của Hội cấp trên, phù hợp với điều lệ và điều kiện thực tế (kinh phí, địa điểm, cơ sở vật chất …) của đơn vị.

b.    Phân bổ đại biểu: Việc phân bổ đại biểu cần dựa trên các yếu tố: số lượng hội viên, số lượng tổ chức Hội trực thuộc, tính đặc thù của đơn vị và tổ chức… sao cho vừa có số lượng hợp lý, vừa có cơ cấu thích hợp thể hiện tính quần chúng rộng rãi của tổ chức Hội.

c.    Những hướng dẫn về đại biểu Đại hội :

+ Thành phần đại biểu :

·         Đại biểu đương nhiên là ủy viên BCH cấp triệu tập Đại hội không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. Đại biểu là ủy viên BCH cấp triệu tập Đại hội ở đơn vị nào là đại biểu chính thức của đoàn đại biểu của đơn vị đó.

·         Đại biểu chỉ định: BCH triệu tập Đại hội được quyền chỉ định một số đại biểu có uy tín và ảnh hưởng tích cực đến công tác Hội và phong trào sinh viên đi dự Đại hội. Trước khi chỉ định nên tham khảo ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu, cơ sở Đoàn, Hội nơi đại biểu đang học tập, công tác. Đại biểu được chỉ định không quá 5% số lượng đại biểu đại biểu Đại hội.

·         Đại biểu của tổ chức Hội cấp dưới hiệp thương chọn cử theo phân bổ số lượng của BCH cấp triệu tập Đại hội và theo quy định. (Đối với các trường không có tổ chức Hội sinh viên, đại biểu sinh viên được hiệp thương chọn cử thống nhất giữa Đoàn thanh niên, Đảng ủy và Ban giám hiệu)

·         Đại biểu đi dự Đại hội cấp trường được cử lên từ các Chi hội và Liên chi hội theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ và biểu quyết. Đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh, thành phố và tương đương được cử lên từ Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu Hội sinh viên cấp trường theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ và biểu quyết.

·         Đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc được cử lên từ Đại hôi hoặc hội nghị đại biểu cấp tỉnh, thành, cấp trường trực thuộc Trung ương theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ và biểu quyết. (Trường hợp các trường chưa thành lập được tổ chức Hội thì việc cử đại biểu đi dự Đại Hội Hội cấp trên do BCH Đoàn cùng cấp hiệp thương và chọn cử).

·         Đối với các đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh, thành hoặc toàn quốc, các trường cần có văn bản thể hiện sự thống nhất hiệp thương của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên nhà trường (Đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc cần có sự thống nhất của tỉnh, thành Đoàn bằng văn bản).

·         Những cán bộ, hội viên sau khi được cử làm đại biểu, nếu thôi công tác, sinh hoạt ở đơn vị khác không thuộc BCH cấp triệu tập Đại hội thì cho rút tên khỏi danh sách đoàn đại biểu (việc cho rút tên và bổ sung đại biểu do Ban thư ký cấp triệu tập Đại hội quyết định trên cơ sở đề nghị của BCH Hội sinh viên cơ sở).

·         Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu. BCH cấp triệu tập Đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới cử, trừ trường hợp ĐB bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa được quyết định công nhận tiến bộ.

·         Đại hội đại biểu Hội sinh viên chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự.

·         Khi hiệp thương cử đại biểu phải có quá nửa (1/2) số người có mặt tán thành thì người được đề cử, ứng cử mới trúng cử.

 

2.    Về Hội nghị đại biểu :

-       BCH Hội sinh viên các cấp có thể triệu tập Hội nghị đại biểu để kiện toàn BCH, thảo luận văn kiện Đại hội cấp trên, cử đại biểu đi dự Đại Hội Sinh viên cấp trên. Số lượng đại biểu không nhiều hơn số đại biểu Đại hội nhiệm kỳ.

-       Thành phần Hội nghị đại biểu gồm các UVBCH cấp triệu tập Hội nghị và các ĐB do BCH cấp dưới cử lên, số lượng đại biểu do BCH cấp triệu tập Hội nghị quyết định, có thể mời thêm cán bộ Hội cấp dưới, hội viên tiêu biểu (do BCH cấp triệu tập quyết định).

-       Hội nghị đại biểu Hội sinh viên chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự.

-       Khi hiệp thương cử đại biểu phải có quá nửa (1/2) số người có mặt tán thành thì người được đề cử, ứng cử mới trúng cử.

 

3.      Quy trình tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp :

a.    Chuẩn bị Đại hội :

-       Xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức Đại hội :

·         Nghiên cứu đặc điểm, tình hình sinh viên, nắm tâm tư nguyện vọng của sinh viên, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên để xây dựng đề án tổ chức Đại hội và chương trình công tác Hội.

·         Đề án tổ chức Đại hội phải xác định được mục đích, yêu cầu cần đạt được của Đại hội, dự kiến thời gian tiến hành Đại hội; số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn đại biểu; chương trình Đại hội … Đề án tổ chức Đại hội cần được hiệp thương dân chủ, bàn bạc kỹ và có sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên và Hội cấp trên trước khi tiến hành đại hội.

-       Chuẩn bị nội dung của Đại hội:

·         Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ vừa qua; phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới; kiểm điểm hoạt động của BCH cấp triệu tập Đại hội và các văn bản cần thiết khác. 

b.    Quy trình hiệp thương cử BCH Hội các cấp :

Bước 1 : Xây dựng đề án Ban chấp hành.

Tổ chức Hội nghị BCH trước Đại hội để thống nhất về số lượng, thành phần, cơ cấu tiêu chuẩn ủy viên BCH… khóa mới. Số lượng và cơ cấu BCH Hội các cấp phải bảo đảm các yêu cầu về tính đại diện của các tổ chức thành viên trực thuộc, tính tiêu biểu cho sinh viên các hệ, khóa chuyên ngành và tính thiết thực, hiệu quả. Tiêu chuẩn cơ bản của ủy viên BCH Hội sinh viên các cấp là :

·         Tích cực phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN.

·         Có năng lực và tinh thần trách nhiệm phát biểu tiếng nói đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên.

·         Nắm vững điều lệ Hội, có kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội cần thiết, có năng lực tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương của Hội, có tín nhiệm trong sinh viên.

·         Nhiệt tình công tác Hội, gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Nếu là sinh viên phải có học lực đạt yêu cầu trở lên.

Bước 2 : Hiệp thương giới thiệu nhân sự BCH.
........

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: HD thực hiện ĐL.Hội
Get the Flash Player to see this rotator.