Thứ 7, 04/07/2009, 11:22

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam- phần tiếp theo

Hội SV Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

Bước 2 : Hiệp thương giới thiệu nhân sự BCH.

Dựa vào chỉ tiêu được phân bổ, các tổ chức thành viên trực thuộc sẽ thông qua Đại hội hoặc Hội nghị ĐB cấp mình mà hiệp thương cử đại diện tham gia BCH Hội cấp trên.

Để tiến hành đề cử tốt, bảo đảm công khai dân chủ, Hội sinh viên cần phối hợp với Đoàn thanh niên bàn bạc, xin ý kiến cấp ủy Đảng, chính quyền, đưa ra thảo luận dân chủ trong sinh viên để thống nhất số lượng ủy viên BCH và danh sách đề cử. Đối với các nhân sự tham gia BCH Hội sinh viên ở cấp tỉnh, thành và trung ương cần có văn bản hiệp thương đề nghị của BCH Hội sinh viên, Đoàn trường, có xác nhận của Đảng ủy nhà trường; văn bản đề nghị của Tỉnh, Thành Hội có trách nhiệm phối hợp cùng Trung ương Hội sinh viên khi chuẩn bị nhân sự tỉnh, thành mình tham gia BCH Trung ương Hội.

Bước 3 : Hiệp thương chọn cử BCH tại Đại hội.

-      Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc người chủ trì Hội nghị trình bày báo cáo về quá trình chuẩn bị nhân sự và kết quả hiệp thương giới thiệu nhân sự để đại biểu thảo luận xem xét, sau đó thông qua bằng biểu quyết giơ tay (chung cho cả danh sách). Việc chọn cử phải được quá nửa (1/2) số đại biểu có mặt trong Đại hội, Hội nghị tán thành thì việc hiệp thương chọn cử nhân sự vào BCH Hội mới có giá trị.

-      Trường hợp tổ chức Hội nào không thể hiệp thương cử đại diện của mình tham gia BCH Hội cấp trên hoặc cử đại diện không đúng tiêu chuẩn đã quy định thì vị trí đại diện của tổ chức đó có thể được bảo lưu, để trống cho tới khi nào có đại diện tham gia hoặc hiệp thương cử đại diện của đơn vị khác.

-      Trường hợp có những ý kiến trái ngược nhau trong Đại hội hoặc Hội nghị nhưng người đã được hiệp thương giới thiệu vẫn đủ tiêu chuẩn và BCH Hội cấp dưới vẫn bảo lưu việc giới thiệu, sau khi thảo luận trong Đại hội (Hội nghị) không nhất trí được thì tiến hành biểu quyết riêng trường hợp nhân sự đó.

-      BCH Hội nhiệm kỳ trước phải chuẩn bị kỹ việc hiệp thương chọn cử BCH Hội nhiệm kỳ mới; Tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội và tuyên truyền cho Đại hội : Dự thảo báo cáo tới Đại hội cần được đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến dân chủ trong sinh viên; chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ Đại hội.

-      BCH hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Thư ký không quá 1/3 số lượng ủy viên BCH.

Đối với những nơi tổ chức Đại hội lần đầu để ra mắt chính thức Hội sinh viên cần có một thời gian vận động, thành lập BCH Hội lâm thời (trù bị) hoặc Ban vận động thành lập Hội, tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên về lịch sử hình thành và phát triển của Hội sinh viên, điều lệ Hội sinh viên Việt Nam. Trong giai đoạn vận động thành lập Hội sinh viên cấp trường, chậm nhất không quá 6 tháng phải tổ chức Đại hội để cử BCH chính thức (Đại hội thành lập Hội sinh viên). Nếu kéo dài thêm thời gian phải được Hội cấp trên trực tiếp đồng ý.

c.     Chương trình Đại hội, Hội nghị đại biểu :

-       Chào cờ : Hát quốc ca; Bài ca sinh viên.

-       Tuyên bố lý do.

-       Giới thiệu đại biểu.

-       Công bố và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Hội nghị (Đoàn chủ tịch có quyền xem xét, kết luận cuối cùng về việc cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách đề cử hoặc công việc của Đại hội, Hội nghị).

-       Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội (Hội nghị), công bố chương trình Đại hội, thông qua Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

-       Trình bày báo cáo tổng kết, phương hướng, chương trình công tác nhiệm kỳ tới.

-       Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

-       Tham luận, thảo luận.

-       Khen thưởng (nếu có).

-       Ý kiến phát biểu của các đại biểu.

-       Công bố và thông qua danh sách BCH khóa mới: xuất phát từ nguyên tắc hiệp thương và các nguyên tắc tổ chức hoạt động khác của Hội, BCH Hội các cấp được cử tại Đại hội đại biểu SV trên cơ sở hiệp thương dân chủ từ cơ sở.

-       Đại hội (hội nghị) cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (nếu có).

-       Thông qua lời kêu gọi, tuyên bố hoặc Nghị quyết Đại hội, Hội nghị (tránh tình trạng lẫn lộn giữa nghị quyết và biên bản Đại hội).

-       Tổng kết và bế mạc Đại hội, Hội nghị.

-       Chào cờ.

Chú ý : Tùy theo điều kiện cụ thể có thể tổ chức Đại hội làm hai phiên : Đại hội trù bị và Đại hội chính thức.

d.    Những công việc sau Đại hội :

Sau Đại hội, BCH Hội sinh viên phải gửi các văn bản của Đại hội cho Hội cấp trên trực tiếp bao gồm :

-           Nghị quyết Đại hội.

-           Biên bản Đại hội.

-           Danh sách trích ngang BCH Hội sinh viên được Đại hội hiệp thương thống nhất cử ra.

-           Công văn đề nghị công nhận tổ chức Hội.

 Chú ý : Công văn đề nghị công nhận tổ chức Hội (đối với Đại hội thành lập lần I) hoặc công văn đề nghị công nhận BCH Hội sinh viên của Hội sinh viên cấp tổ chức Đại hội có ý kiến xác nhận của Đoàn thanh niên, Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng cấp đề nghị để BCH Hội sinh viên cấp tỉnh, thành ra quyết định công nhận. Đối với đơn vị không có Hội sinh viên cấp tỉnh, thành thì gửi công văn đề nghị ban thư ký Trung ương Hội để ra quyết định công nhận (kèm theo đề nghị của Hội sinh viên cấp trên trực tiếp và ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh, Thành Đoàn).

 

4.      Việc kiện toàn BCH Hội các cấp :

-            Ủy viên BCH đã chuyển khỏi công tác Hội, tốt nghiệp ra trường, không có điều kiện đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ của Hội giao thì đương nhiên cho rút tên khỏi danh sách BCH. BCH Hội sinh viên báo cáo lên Hội cấp trên trực tiếp để hiệp thương cử người thay thế.

-            Việc cho rút tên thôi giữ chức vụ và bổ sung ủy viên BCH, ủy viên Ban Thư ký, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội sinh viên cấp nào do Hội nghị BCH cấp đó thảo luận thống nhất; đồng thời tiến hành hiệp thương giới thiệu nhân sự bổ sung thay thế (nếu thấy cần thiết). Sau đó BCH có công văn đề nghị (kèm theo biên bản cuộc họp) để BCH Hội cấp trên trực tiếp quyết định công nhận việc rút tên và bổ sung nhân sự thay thế (nếu có).

-            Nếu rút tên trong BCH thì không còn là ủy viên Thư ký và không còn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có). Nếu chỉ rút tên hoặc thôi giữ chức vụ ủy viên Thư ký, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thì vẫn còn là ủy viên BCH.

-            Trường hợp bổ sung các chức vụ ủy viên Thư ký, Phó Chủ tịch và Chủ tịch khi chưa phải là ủy viên BCH của cấp đó thì BCH thảo luận, hiệp thương thông qua việc cử bổ sung vào BCH Hội, sau đó thảo luận, biểu quyết các chức vụ khác trong BCH. Khi làm thủ tục đề nghị lên BCH Hội cấp trên công nhận, đề nghị công nhận chức danh UVBCH trước khi công nhận chức danh khác đã được cử.

 

5.      Hướng dẫn việc cử Ban Kiểm tra và công tác kiểm tra:

-            Ban Kiểm tra chỉ lập ở cấp TƯ, cấp tỉnh, thành và do BCH cử ra. Đối với cấp tỉnh, thành, nếu thấy không cần thiết lập Ban Kiểm tra thì cử Uỷ viên kiểm tra. Đối với Hội SV Đại học khu vực và các trường nên cử 1 UVKT để giúp cho BCH trong công tác KT của Hội và chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Thư ký.

-             Số lượng Ban Kiểm tra từ 5 – 7 đồng chí, Trưởng ban KT là Uỷ viên Ban Thư ký, 1 Phó ban là Uỷ viên Thường trực theo dõi công tác kiểm tra, 2-4 UV đại diện cho UV BCH Hội các cấp.

-            Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra:

·         Tham mưu cho BCH và Ban Thư ký kiểm tra việc thi hành nghị quyết, chủ trương và công tác thi đua khen thưởng của Hội.

·         Kiểm tra cán bộ, hội viên kể cả UVBCH Hội cùng cấp và tổ chức Hội cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ Hội.

·         Giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo của cán bộ, Hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên theo phân cấp.

·         Tham mưu cho BCH và Ban Thư ký Hội cùng cấp về công tác kỷ luật và kiểm tra việc thi hành kỷ luật của Hội cấp dưới.

 

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

PHẦN THỨ TƯ

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

I.     KHEN THƯỞNG

1.    Cấp Trung ương:

-            Tập thể:

·         Cờ ghi nhận thành tích, bằng khen đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội dành cho Hội Sinh viên trường, các tập thể Chi hội, Liên Chi hội có hoạt động xuất sắc trong năm học hoặc các hoạt động đột xuất.

·         Cờ ghi nhận thành tích, bằng khen của Trung ương Hội cho các hoạt động lớn, các cuộc thi của TƯ Hội, cũng như các hoạt động phối hợp khác với các ngành, các đoàn thể.

·         Đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể khen thưởng.

-            Cá nhân:

·         Tặng bằng khen cho cán bộ Hội và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các mặt học tập, công tác và hoạt động Hội.

·         Tặng học bổng, các giải thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Hội.

·         Đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể khen thưởng.

2.    Các tỉnh, thành Hội và Hội Sinh viên các trường:

Tặng bằng khen và giấy khen, trao tặng học bổng hoặc đề nghị chính quyền các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.

 

II.   KỶ LUẬT:

Căn cứ vào mức độ và tính chất của khuyết điểm mà áp dụng những hình thức kỷ luật khác nhau theo nguyên tắc cấp trên trực tiếp ra quyết định thi hành kỷ luật cấp dưới.

1.    Đối với tập thể: có 3 hình thức:

-       Giải thể tổ chức thành viên, thu hồi con dấu trong trường hợp tổ chức Hội hoạt động trái với điều lệ, làm tổn hại đến uy tín của Hội, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của phong trào sinh viên.

-       Cảnh cáo: trong trường hợp tổ chức Hội phạm sai lầm về nguyên tắc tổ chức, hoạt động làm ảnh hưởng tới sự phát triển của phong trào sinh viên và suy yếu tổ chức Hội trong nhà trường.

-       Khiển trách: trong trường hợp tổ chức Hội phạm sai lầm về phương pháp công tác, không chấp hành nghiêm túc nghị quyết đại hội của Hội, thiếu trách nhiệm với phong trào sinh viên.

2.    Đối với cá nhân hội viên:

Căn cứ vào đề nghị của tập thể nơi hội viên sinh hoạt và được quá nửa số hội viên tán thành sau khi thảo luận dân chủ, có 3 hình thức kỷ luật với hội viên: khai trừ, cảnh cáo, khiển trách.

-       Khai trừ: Hội Sinh viên trường được quyền ra quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội đối với những hội viên vi phạm nghiêm trọng điều lệ, làm tổn hại tới uy tín của Hội hoặc bị nhà trường buộc thôi học.

Chi hội, Hội SV khoa, khoá được quyền áp dụng 2 hình thức kỷ luật sau đây:

-       Cảnh cáo: đối với hội viên vi phạm điều lệ Hội làm tổn hại đến uy tín của Hội, gây mất đoàn kết, chia rẽ SV hoặc bị nhà trường, khoa cảnh cáo.

-       Khiển trách: đối với hội viên mắc khuyết điểm ở mức độ thấp hơn mức cảnh cáo trên.

BCH Hội các cấp áp dụng hình thức miễn nhiệm (cho thôi chức vụ) đối với các UVBCH của cấp mình trong trường hợp cá nhân đó không đủ khả năng đại diện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

PHẦN THỨ NĂM

VỀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 

·         Trong điều 13, 14 điều lệ Hội đã nêu rõ các khoản thu chi của quỹ Hội các cấp.

·         Mọi hội viên đều phải đóng hội phí.

·         Hội Sinh viên các trường, các Chi hội, các CLB, đội, nhóm chủ động bàn bạc và quyết định cách thu, các mức thu hội phí của đơn vị mình cho phù hợp với khả năng đóng góp của hội viên và tăng cường thêm điều kiện tổ chức các hoạt động. Mức thu ở thời điểm hiện tại là 500đ/người/tháng. Việc quản lý thu chi hội phí do BCH Hội Sinh viên trường bàn bạc thống nhất thực hiện. Các cấp bộ Hội cần phát huy tính sáng tạo, tìm cách tạo nguồn kinh phí cho Hội thông qua các hoạt động kinh tế, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học…

·         Kinh phí thu được từ các khoản hội phí, các hoạt động kinh tế, lao động sản xuất của Hội… chỉ được chi vào các hoạt động phục vụ thiết thực cho phong trào sinh viên và công tác Hội Sinh viên. Các khoản thu chi tài chính phải đảm bảo nguyên tắc thu chi tài chính hiện hành (có sổ sách theo dõi, hoá đơn chứng từ chi…). Định kỳ 6 tháng Ban Thư ký công khai tài chính với BCH nếu BCH yêu cầu.

 

 

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: HD thực hiện ĐL.Hội
Get the Flash Player to see this rotator.