Thứ hai, 15/11/2010, 08:15

Kế hoạch Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn, Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH
(Số 90 ngày 10/11/2010)
Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010
-------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn, Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Qua kiểm tra giúp cho Ban thường vụ tỉnh Đoàn nắm chắc tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh, phát hiện những mô hình, điển hình, những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác của các cấp bộ Đoàn, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào. Làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại thi đua năm 2010 và tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác của các cấp bộ Đoàn.

2- Trong quá trình kiểm tra cần bám sát các Nghị quyết, chương trình, mục tiêu của Ban Chấp hành, Ban thường vụ tỉnh Đoàn; chú trọng tính hiệu quả, thiết thực trong công tác kiểm tra, quan tâm tới những cơ sở khó khăn và những đơn vị có mô hình hoạt động mới.

II- NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình triển khai, thực hiện và kết quả các chương trình, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2010. Trong đó tập trung một số nội dung:

1- Kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạo

- Kiểm tra việc tham mưu với cấp uỷ Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của BCHTW Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”;

- Việc tham mưu triển khai và cụ thể hóa Đề án N©ng cao chÊt l­îng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ së §oµn, träng t©m lµ c¬ së §oµn khèi n«ng th«n giai ®o¹n 2010-2015”;

- Việc tham mưu với chính quyền tổng kết Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên đến năm 2010;

2- Kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung trong chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010, nội dung cụ thể theo Chương trình số 10 CTr/TĐ ngày 29/12/2009 của Ban thường vụ tỉnh Đoàn và Chương trình số 03 ngày 26/01/2010 về Công tác kiểm tra, giám sát năm 2010. Tập trung vào một số nội dung sau:

2.1- Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm và các biện pháp tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn các cấp nhất là Đoàn cơ sở;

2.2- Việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn, trên cả 04 mặt: chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng; giáo dục truyền thống; đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, việc cụ thể hoá nội dung Cuộc vận động "Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác" thành các tiêu chí để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu và đánh giá 04 năm thực hiện Cuộc vận động;

2.3- Việc thực hiện 02 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong tổ chức Đoàn;

2.4- Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn viên;

2.5- Việc thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011(Theo Chương trình số 03/CTr-HĐĐ ngày 07/9/2010 của Hội đồng đội tỉnh về Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011)

3 - Kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong văn bản liên tịch số 376/VBLT ngày 10/9/2010; Quyết định số 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 “Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội”. ( Yêu cầu Ban thường vụ Đoàn các xã, phường, thị trấn được kiểm tra mời Tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn dự buổi làm việc và chuẩn bị Hồ sơ, sổ sách của Tổ tiết kiệm và vay vốn để phục vụ cho việc kiểm tra ).

4- Kiểm tra hệ thống văn bản, hồ sơ sổ sách của Đoàn

- Hệ thống các văn bản chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn;

- Hệ thống hồ sơ sổ sách gồm:

+ Sổ Nghị quyết họp BTV, Ban Chấp hành;

+ Sổ theo dõi Công văn đi, đến;

+ Sổ theo dõi Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, chi đoàn;

+ Sổ theo dõi thi đua khen thưởng;

+ Sổ theo dõi đoàn viên chuyển đi, chuyển đến;

+ Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên;

+ Sổ theo dõi phát thẻ đoàn viên;

+ Các loại sổ, sách, tài liệu nghiệp vụ khác;

+ Sổ đoàn viên và sổ chi đoàn (Đối với Đoàn cơ sở).

5- Kiểm tra công tác thu, chi đoàn phí và các quỹ của Đoàn, Đội

6- Nắm bắt những tồn tại, khó khăn

7-Tiếp thu, giải đáp những kiến nghị - đề xuất

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 - Cấp tỉnh

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tiến hành kiểm tra ở tất cả các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

1.1. Thành phần

- Đoàn kiểm tra tỉnh Đoàn

+ Thường trực tỉnh Đoàn;

+ Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh Đoàn phụ trách cụm thi đua;

+ Đại diện UBKT tỉnh Đoàn;

+ Cán bộ tỉnh Đoàn theo dõi phong trào các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Cấp huyện và tương đương

+ Mời thường trực huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ;

+ Ban thường vụ huyện Đoàn.

- Cấp cơ sở

+ Mời Thường trực Đảng uỷ;

+ Ban chấp hành Đoàn cơ sở.

+ Tổ trưởng các tổ tiết kiệm & vay vốn.

1.2- Thời gian

1.2.1- Đối với huyện, thành Đoàn

- Kiểm tra mỗi đơn vị trong thời gian 02 ngày.

- Ngày thứ nhất: Kiểm tra thực tế ở 02 Đoàn cơ sở (Do BTV huyện, thành Đoàn chọn theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra: 01 đơn vị mạnh và ( 01 đơn vị yếu của huyện, thành Đoàn năm 2009).

- Ngày thứ hai: Làm việc với Ban thường vụ huyện, thành Đoàn.

1.2.2- Đối với Đoàn trực thuộc

- Kiểm tra mỗi đơn vị 01 ngày.

- Sáng: Kiểm tra thực tế ở 01 Đoàn cơ sở.

- Chiều: Làm việc với Ban thường vụ Đoàn Khối; Ban CTTN Công an tỉnh; Trợ lý thanh niên BCH Quân sự tỉnh.

(Có lịch cụ thể gửi kèm)

1.3- Phương pháp tiến hành

- Công tác chuẩn bị: Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc được kiểm tra xây dựng báo cáo theo bố cục, nội dung ở mục II kế hoạch này và báo cáo tự đánh giá công tác Đoàn, phong trào TTN theo bộ tiêu chí do BTV tỉnh Đoàn ban hành gửi cấp huyện từ tháng 02/2010 (kèm theo văn bản minh chứng + phụ lục số liệu công tác tổ chức của Đoàn năm 2010). Đồng thời chỉ đạo các Đoàn cơ sở được kiểm tra xây dựng báo cáo theo bố cục, nội dung ở mục II kế hoạch này. Toàn bộ báo cáo trên yêu cầu gửi về Ban Tổ chức- Kiểm tra tỉnh Đoàn trước ngày 25/11/2010 để Đoàn kiểm tra nghiên cứu trước. (Đơn vị nào không gửi báo cáo kiểm tra theo lịch thì Đoàn sẽ không tiến hành kiểm tra và không đánh giá xếp loại thi đua cuối năm).

- Tại buổi làm việc:

+ Các đơn vị không trình bày lại báo cáo mà đoàn kiểm tra sẽ trao đổi làm rõ những nội dung, kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2010 trong báo cáo và kết quả tự đánh giá theo bộ tiêu chí của các đơn vị;

+ Kiểm tra hệ thống văn bản chỉ đạo, hồ sơ sổ sách của Ban thường vụ, Ban chấp hành;

+ Nghe ý kiến đánh giá của đồng chí đại diện cấp uỷ về công tác Đoàn và phong trào TTN của đơn vị;

+ Đoàn kiểm tra đánh giá khái quát kết quả công tác năm 2010 của các đơn vị. ( Sau đợt kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản ).

2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

Xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra 100% đơn vị trực thuộc. Báo cáo kết quả kiểm tra về Ban thường vụ tỉnh Đoàn trước ngày 15/12/2010.

3. Cấp cơ sở

Tự kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của đơn vị.

Nhận được Kế hoạch, Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu Ban thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc báo cáo với cấp uỷ Đảng và thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
 
Phạm Văn Khuê
 
LỊCH KIỂM TRA
Kiểm tra công tác Đoàn,Hội, Đội năm 2010
----------
(Kèm theo Kế hoạch số 90 KH/TĐ ngày 10/11/2010 của BTV Tỉnh Đoàn Hưng Yên)

TT

Thời gian

Đơn vị kiểm tra

Thành phần đoàn kiểm tra

1

29-30/11

Huyện Đoàn Văn Lâm:

+ Ngày 29/11: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 30/11: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Phạm Văn Hiệu- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Văn An- Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Lê Quang Toản - Cán bộ theo dõi

- Đ/c Nguyễn Minh Tùng- Ủy viên UBHLHTN Việt Nam tỉnh

- Đ/c Doãn Thế Dương - Chuyên viên Ban TNNTCN& ĐT tỉnh Đoàn

2

30/11-01/12

Huyện Đoàn Tiên Lữ:

+ Ngày 30/11: Kiểm tra 02 Đoàn

+ Sáng 01/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Trương Văn Toàn - Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Đào Mạnh Quyền- Uỷ viên UBKT Tỉnh Đoàn

- Đ/c Bùi Thanh Bình- Cán bộ theo dõi

- Đ/c Nguyễn Thị Hảo- UVUBHLHTN Việt Nam tỉnh

3

01-02/12

Huyện Đoàn Văn Giang

+ Ngày 01/12: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 02/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Phạm Văn Hiệu- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Đào Thị Phương Thảo- Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Đỗ Xuân Chương- UVUBHLHTN Việt Nam tỉnh

- Đ/c Trần Văn Quân- Cán bộ theo dõi

4

02/12

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh:

+Sáng: Kiểm tra 01cơ sở Đoàn

+Chiều: Kiểm tra Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Minh Hoành - Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Lê Thị Cúc- Uỷ viên UBKT Tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Cao Cường- Phó trưởng Ban TC- KT tỉnh Đoàn

- Đ/c Tạ Thị Thu Hương- Cán bộ theo dõi

5

03/12

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

+ Sáng:Kiểm tra 01 Đoàn cơ sở

+ Chiều: Kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Phạm Văn Hiệu - Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Lê Thị Cúc - Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn, Can bộ theo dõi

- Đ/c Nguyễn Thị Thoảng- Phó Trưởng Ban TC- KT tỉnh Đoàn

6

06-07/12

Thành Đoàn Hưng Yên:

+ Ngày 06/12: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 07/12: Kiểm tra tại Thành Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Đỗ Văn Sơn- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Tôn Ngọc Chuẩn- Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Vũ Thị Hồng- Cán bộ theo dõi

- Đ/c Doãn Thế Dương - Chuyên viên Ban TNNTCN& ĐT tỉnh Đoàn

7

07-08/12

Huyện Đoàn Yên Mỹ:

+ Ngày 07/12: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 08/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Lê Minh Phúc- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Đào Mạnh Quyền- Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Bông- Cán bộ theo dõi

- Đ/c Đặng Thái Sơn- UVUBHLHTN Việt Nam tỉnh

8

08-09/12

Huyện Đoàn Phù Cừ:

+ Ngày 08/12: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 09/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Trương Văn Toàn- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Tôn Ngọc Chuẩn - Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Đỗ Xuân Chương - UVUBHLHTN Việt Nam tỉnh

- Đ/c Vũ Thị Hồng Nhung- Phó trưởng Ban TTNTH tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Thoảng- Cán bộ theo dõi

9

09-10/12

Huyện Đoàn Mỹ Hào:

+ Ngày 09: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 10/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Phạm Văn Hiệu- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Đào Mạnh Quyền- Uỷ viên UBKT Tỉnh Đoàn

- Đ/c Doãn Thế Dương- Chuyên viên Ban TNNTCN&ĐT tỉnh Đoàn

- Đ/c Đặng Thái Sơn- Cán bộ theo dõi

10

13-14/12

Huyện Đoàn Khoái Châu:

+ Ngày 13/12: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 14/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Lê Minh Phúc - Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Đào Thị Phương Thảo- Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Vũ Hồng Luyến - Phó trưởng Ban TTNTH tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Hảo- Cán bộ theo dõi

11

14/12

Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh

+ Sáng: Kiểm tra 01 Đoàn cơ sở

+ Chiều: Kiểm tra tại Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Đỗ Văn Sơn- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Lê Thị Cúc - Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Cao Cường - Phó trưởng Ban TC- KT tỉnh Đoàn

- Đ/c Trần Thị Phượng- Cán bộ theo dõi

12

15/12

Đoàn Thanh niên CA tỉnh:

+ Sáng: Kiểm tra 01 Đoàn cơ sở

+ Chiều: Kiểm tra tại Đoàn TN Công an tỉnh

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Đỗ Văn Sơn- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Đào Thị Phương Thảo- Uỷ viên UBKT Tỉnh Đoàn, Cán bộ theo dõi

- Đ/c Nguyễn Thị Thoảng- Phó trưởng BTC -KT tỉnh Đoàn

13

16-17/12

Huyện Đoàn Kim Động:

+ Ngày 6/12: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 17/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Trương Văn Toàn- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Văn An- Uỷ viên UBKT tỉnh Đoàn

- Đ/c Đặng Thái Sơn- UVUBHLHTN Việt Nam tỉnh

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương - Cán bộ theo dõi

14

17-18/12

Huyện Đoàn Ân Thi:

+ Ngày 17/12: Kiểm tra 02 Đoàn cơ sở

+ Sáng 18/12: Kiểm tra tại huyện Đoàn

- Thường trực tỉnh Đoàn

- Đ/c Lê Minh Phúc- Uỷ viên BTV tỉnh Đoàn

- Đ/c Tôn Ngọc Chuẩn- Uỷ viên UBKT Tỉnh Đoàn

- Đ/c Nguyễn Minh Tùng- Uỷ viên UBHLHTN Việt Nam tỉnh

- Đ/c Doãn Thế Dương - Cán bộ theo dõi

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Kế hoạch
Get the Flash Player to see this rotator.