Thứ 6, 31/12/2010, 14:20

Kế hoạch tổ chức Năm thanh niên 2011

Căn cứ Thông báo số 380-TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; Căn cứ Đề án Năm Thanh niên 2011 ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Thực hiện Thông tri số 31TT/TWĐTN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Triển khai thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm thanh niên 2011”.

KẾ HOẠCH
Tổ chức Năm Thanh niên 2011
(Số 98 ngày 22/12/2010)

Căn cứ Thông báo số 380-TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; Căn cứ Đề án Năm Thanh niên 2011 ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Thực hiện Thông tri số 31TT/TWĐTN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Triển khai thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm thanh niên 2011”. Nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện Năm Thanh niên 2011 với những nội dung cụ thể như sau:

I .MỤC ĐÍCH- Ý NGHĨA:

- Tạo môi trường thuận lợi để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung

kích, tinh thần tự nguyện của thanh niên trong lao động, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội để tạo nguồn lực cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng trong thời kỳ mới, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát triển hợp thanh niên cư tư ni do Đoàn làm nòng cốt để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Công tác tham mưu:

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động Năm Thanh niên 2011, trong đó cần tập trung:

- Tham mưu với cấp uỷ Đảng tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Tham mưu với UBND các cấp tổng kết Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hưng Yên đến năm 2010. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hưng Yên giai đoạn 2011- 2020.

- Tham mưu kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên, các chính sách đối với thanh niên, công tác thanh niên. Tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá cho thanh thiếu nhi, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành trong công tác bồi dưỡng giáo dục thanh thiếu nhi.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Tổ chức các hoạt động giáo dục, định hướng thanh niên gắn với các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, của Đoàn, Hội, Đội.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, mục đích, ý nghĩa của Năm thanh niên 2011 trong cán bộ, ĐV, TTN và các tầng ớp nhân dân, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chào mừng Năm Thanh niên 2011.

- Tổ chức sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh, 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

- Tổ chức đợt học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên đẻ quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng yên học tập và làm theo lời Bác” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

2.2. Phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đưa Nghị quy Đại hội)(/ của Đảng vào cuộc sống.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xung kích đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

- Đẩy mạnh hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên.

- Phát động và tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Công trình thanh niên dựng xây quê hương, đất nước”. Các cấp bộ Đoàn, các cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác nhằm phát huy vai trò sảng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vào nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, an toàn giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng suất lao động trợ giúp thanh niên nâng cao thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp và việc làm…

- Thực hiện có hiệu quả các Chương trình, đề án nhằm hỗ trợ thanh niên, công tác thanh niên, nhất là Đề án Hỗ trơ thanh niên học nghề, tạo việc làm.

- Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện, đưa kiến thức khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học về với nông thôn.

2.3. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân:

Triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng tổ chức 2010- 2015 cơ sở Đoàn, trọng tâm là cơ sở Đoàn khối nông thôn giai đoạn

- Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh”, học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên, tổ chức “Ngày đoàn viên” ở các khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn, trong khu vực nhà trọ của thanh niên công nhân...

- Bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; phấn đấu Năm thanh niên 2011 các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh kết nạp được 14.000 đoàn viên mới và bồi dưỡng, giới thiệu 2.500 đoàn viên ưu tú với Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, tổ chức, phục vụ bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; giới thiệu cán bộ Đoàn có uy tín để ứng cử bầu vào các cơ quan nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tỉnh Đoàn:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Năm thanh niên 2011 triển khai tới các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; tổ chức các hoạt động cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các ban, bộ phận tỉnh Đoàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch Năm thanh niên 2011.

1.1 Một số hoạt động cấp tỉnh:

- Tham mưu với Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Tham mưu với UBND tỉnh tổng kết chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Hưng Yên đến năm 2010, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Hưng Yên giai đoạn 2011- 2020.

- Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động khởi động Năm thanh niên 2011 (có Kế hoạch riêng).

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011) theo Kế hoạch số 81/KH- TĐ ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ban thường vụ tỉnh Đoàn.

1.2. Phân công trách nhiệm các ban, bộ phận thuộc tỉnh Đoàn tham mưu, phụ trách các hoạt động.

Ban Tuyên giáo:

+ Là bộ phận thường trực giúp Ban thường vụ tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai Kế hoạch này và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động khởi động Năm thanh niên 2011.

+ Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị:

+ Hướng dẫn việc đăng ký đảm nhận và tiêu chí đánh giá công trình thanh niên làm theo lời Bác các cấp; chỉ đạo thực hiện công trình thanh niên ở các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, tổng hợp danh sách đăng ký công trình, phần việc thanh niên các cấp trước ngày 10/3/2011.

+ Tham mưu phát động và tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Công trình thanh niên dựng xây quê hương, đất nước”. Đăng ký đảm nhận và thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh.

Ban Tổ chức - Kiểm tra:

+ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS HỒ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn và tuyên dương 80 cán bộ Đoàn đoàn viên xuất sắc.

+ Tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” Tổ chức khu nhà trọ của thanh niên công nhân…

+ Tổ chức đợt học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên để quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên:

+ Tham mưu tổng kết Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hưng Yên đến năm 2010. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Hưng Yên giai đoạn 2011- 2020.

+ Cụ thể hoá Kế hoạch này vào chương trình công tác của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh hoạch này vào chương trình công tác của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

- Văn phòng: Tham mưu các tiêu chí đánh giá và thường trực theo dõi thi đua đối với các huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong thực hiện Kế hoạch.

2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh Đoàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

Năm Thanh niên 2011 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần sáng tạo, quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, là điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, Đoàn thể, các lực lượng xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên. Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc báo cáo cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
(đã ký)
 
 
Phạm Văn Khuê

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Kế hoạch
Get the Flash Player to see this rotator.