Thứ hai, 18/10/2010, 11:37

Báo cáo Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy m

Thực hiện Công văn số 2201/TWĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình hành động số 56 CT/TWĐTN ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng với những nội dung cụ thể như sau:

BÁO CÁO
(Số: 204/BC-TĐ ngày 14/10/2010
Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"
-------------------

Thực hiện Công văn số 2201/TWĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình hành động số 56 CT/TWĐTN ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng với những nội dung cụ thể như sau:

I- CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Ngay sau khi nhận được Chương trình hành động số 56 CT/TWĐTN ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 48 KH/TWĐTN ngày 12/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X”; Kế hoạch số 75 KH/TU ngày 26/9/2008 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên về “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương bảy và Nghị quyết số 23- NQ/TW, kết luận số 25- KL/TW của Bộ chính trị (Khoá X)”, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã chủ động xây dựng Chương trình hành động số 05/CTHĐ - TĐ ngày 13/11/2008 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 25 với 7 chỉ tiêu và các nội dung, biện pháp cơ bản chỉ đạo, triển khai tới các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

- Ngày 05 tháng 11 năm 2008 tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh- Tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X trong đó có nội dung Nghị quyết số 25, đến toàn bộ đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh; phát hành các tài liệu hỏi đáp về nội dung Nghị quyết 25 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết.

- Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng chương trình hành động và tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện Nghị quyết đến các cơ sở trong toàn tỉnh, tính đến hết tháng 12 năm 2008, 100% các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X trong đó có nội dung Nghị quyết số 25 NQ/TW và chương trình hành động của cấp uỷ cùng cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn bộ đội ngũ cán bộ Đoàn và Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW cùng chương trình hành động của cấp uỷ địa phương trong các chương trình hành động, các phương tiện truyền thông của Đoàn, các phương tiện thông tin Báo, Đài của tỉnh.

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25 của các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Nội dung kiểm tra: công tác triển khai, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tỉnh; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của các cấp bộ Đoàn và những chuyển biến trong công tác Đoàn, Hội từ khi Nghị quyết được ban hành. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên trao đổi, làm việc với cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên theo tinh thần Nghị quyết số 25.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25

1. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên

Công tác giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội, Hội, truyền thống của quê hương, đất nước cho ĐV, TTN được duy trì thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức hoạt động thiết thực có ý nghĩa giáo dục cao, tạo niềm tin và tri thức cho tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Trong thời gian qua, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Trung bình trong 02 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức 936 Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 140.363 số lượt ĐVTN tham gia; tổ chức được 836 lớp học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn, học tập 6 bài học lý luận chính trị thu hút 143.230 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 1.542 lớp học chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 234.648 lượt ĐVTN tham gia; các cơ sở Đoàn đã xây dựng được 446 tủ sách học tập và làm theo lời Bác với tổng số sách, tài liệu là 87.123 cuốn; đặc biệt đã có một số đơn vị xây dựng được phòng đọc Hồ Chí Minh, Nhà lưu niệm Bác Hồ tại địa phương như: Xã Tân Quang, xã Đình Dù- Huyện Văn Lâm.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Ban thường vụ tỉnh Đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và triển khai thực hiện tốt thông qua việc đẩy mạnh công tác truyên truyền giáo dục giúp ĐVTN nâng cao nhận thức về chính trị; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết… Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp bộ Đoàn triển khai dưới nhiều hình thức: tổ chức cho ĐVTN nghiên cứu, học tập các văn bản pháp luật, sinh hoạt chi đoàn, chi hội theo chủ đề, chủ điểm về kiến thức pháp luật; tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn, các buổi liên hoan văn hoá văn nghệ có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về pháp luật; tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý; duy trì và thành lập mới các Câu lạc bộ “Pháp luật tuổi trẻ”, “Đội thanh niên tuyên truyền về TT ATGT”… tại các cơ sở Đoàn; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Kết quả các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 451 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Pháp lệnh Dân số cho 109.997 lượt ĐVTN; duy trì tổ chức tốt hoạt động của 241 CLB pháp luật thu hút 7.230 ĐVTN tham gia. Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Tư Pháp tỉnh Trang bị cho mỗi huyện, thành Đoàn 01 Tủ sách giáo dục Pháp luật và các loại sách pháp luật để ĐVTN có điều kiện hoạc tập, nghiên cứu và tham khảo.

Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo việc triển khai Hướng dẫn số 18/HD-TĐ ngày 24/12/2008 của BTV tỉnh Đoàn về thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác”, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đạo đức, lối sống và hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho ĐV, TTN, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên và chất lượng tổ chức Đoàn. Trrong 02 năm qua các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 728 buổi xem phim, tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật nói về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác thu hút 219.172 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 514 lớp học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thu hút 81.216 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 412 hội thi, cuộc thi với chủ đề “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác” thu hút 191.121 lượt ĐVTN tham gia gắn với việc thảo luận, thống nhất, cụ thể hoá nội dung rèn luyện theo tấm gương của Bác và xây dựng tiêu chí “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các cơ sở Đoàn xây dựng tủ sách “Thanh niên làm theo lời Bác”. Tính đến nay toàn tỉnh đã có 3.105 chi đoàn lập “Sổ vàng làm theo lời Bác” và "Nhật ký làm theo lời Bác".

Nhằm phát hiện, biểu dương những tấm gương, điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động, ngày 19/3/2009 Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã triển khai kế hoạch số 28/KH-TĐ về việc tổ chức cuộc thi “Viết về những tấm gương làm theo lời Bác” và triển khai đến các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Kết quả đã có 34.695 bài viết tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chọn 194 bài viết tiêu biểu để chấm điểm, trao 6 giải tập thể gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 19 giải cá nhân gồm: 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 9 giải khuyến khích. Sau thời gian phát động từ 05/10/2009 đến 20/4/2010, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã nhận được tổng số 560 cuốn "Sổ vàng làm theo lời Bác" và 10.409 cuốn "Nhật ký làm theo lời Bác" của 20/20 huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Các đơn vị có số Sổ vàng làm theo lời Bác và Nhật ký làm theo lời Bác dự thi cao là: huyện Đoàn Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang, Phù Cừ, Kim Động... Kết quả Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao cho 25 tập thể và 10 cá nhân đã đoạt giải cuộc thi.

Công tác tuyên truyền của Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm chỉ đạo. Trong 02 năm qua, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác thông tin cho cơ sở” thông qua việc xây dựng và cho ra mắt Website của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên nhằm tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản pháp quy, văn bản của Đoàn, Hội, Đội; giới thiệu những mô hình, điển hình tạo điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐVTN trao đổi thông tin nghiệp vụ, qua đó tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Thời gian qua tỉnh Đoàn đã phát hành gần 80.000 cuốn Bản tin “Tuổi trẻ Hưng Yên” gửi tới 100% các chi đoàn trong phạm vi toàn tỉnh trong đó có nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tập trung vào việc phòng, chống các TNXH, tác hại của ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS đối với thế hệ trẻ…Thông qua công tác giáo dục của Đoàn đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá và ý thức, trách nhiệm của công dân trong giai đoạn hiện nay.

2. Đoàn tham gia tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng lao động trẻ; giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” và tập trung lao động phát triển kinh tế xã hội. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực phối hợp với các ngành, tháo gỡ cơ chế, tạo điều kiện và đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Toàn tỉnh có có 113 đề tài, sáng kiến khoa học làm lợi trên 2.150 triệu đồng; tổ chức được 2.276 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 677.169 luợt ĐVTN tham gia; toàn tỉnh có 67 CLB, quỹ hỗ trợ sáng kiến. Kết quả có 5.664 số ĐVTN được hỗ trợ với tổng số tiền hỗ trợ 2.698 triệu đồng; toàn tỉnh có 215 HS-SV được nhận học bổng Sao Tháng Giêng, Nguyễn Thái Bình, Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng, giải thưởng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hưng Yên”, Kim Đồng, Đoremon... với tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn chú trọng các hoạt động hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc chọn nghề, chọn trường; tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo sự quan tâm, chăm lo của xã hội trong việc cổ vũ, hỗ trợ, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 22 Hội thi nâng cao tay nghề với sự tham gia của 1.546 ĐVTN; công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được chú trọng: toàn tỉnh có 14.416 ĐVTN được tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và có 13.412 số ĐVTN được tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc. Trong 2 năm qua, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức “Ngày Hội thanh niên với việc làm” với sự tham gia của các Trường ĐH, CĐ, THCN&DN và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh sinh viên.

BTV Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng CSXH làm tốt công tác hỗ trợ vốn cho 52 dự án phát triển kinh tế với tổng số vốn vay trên 70.540 triệu đồng, cho 3.527 ĐVTN. Xây dựng 185 tổ, nhóm, CLB thanh niên giúp nhau lập nghiệp với sự tham gia của hơn 3.430 ĐVTN. Toàn tỉnh hiện có 3.584 gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; có 420 gia trại, trang trại thanh niên với mức đầu tư từ 150 triệu đồng trở lên.

3. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện

Qua 2 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.175 đợt tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường cho 326.420 ĐVTN, thành lập mới và duy trì hoạt động của 320 CLB, mô hình, đội nhóm với 9.600 ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường; hỗ trợ tu sửa 15 căn nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trị giá 214 triệu đồng, giúp đỡ 617 gia đình chính sách với tổng trị giá trên 711 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.412 người trị giá 207 triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Viện huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức ĐVTN tham gia phong trào hiến máu nhân đạo thu hút 11.142 thanh niên tham gia thu được 10.537 đơn vị máu.

Các hoạt động thực hiện Tháng An toàn giao thông được tổ chức thực hiện có hiệu quả, Tỉnh Đoàn Hưng Yên phối hợp Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức hội thi lái xã mô tô an toàn, hội thi thanh niên với an toàn giao thông thu hút 59.146 cán bộ, ĐVTN các cấp tham gia. Hưởng ứng “Ngày hội văn hoá giao thông” Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức 1.415 đợt tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT với sự tham gia của 316.263 lượt ĐV, TTN; toàn tỉnh tổ chức được 48 lớp hội thảo, tập huấn cho 7.412 ĐVTN; duy trì và thành lập mới 16 CLB, đội nhóm thanh niên xung kích tình nguyện, mô hình đội thanh niên tự quản về ATGT, mô hình “Cổng trường ATGT”, đưa tổng số CLB, đội nhóm thanh niên giữ gìn trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh lên 107 với sự tham gia của 3.147 ĐVTN tại các khu, cụm công nghiệp, trường học.

Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã thành lập các đội thanh niên xung kích phòng chống lụt bão, thiên tai. Toàn tỉnh duy trì 35 đội thanh niên tình nguyện phòng chống lụt bão gồm 1050 ĐVTN sẵn sàng tham gia khi cần thiết.

Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đến việc trang bị thông tin kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho đoàn viên thanh niên thông qua các buổi trao đổi, tọa đàm, diễn đàn và đặc biệt là sinh hoạt chi Đoàn hàng tháng. Qua 2 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 25, toàn tỉnh đã tổ chức được 341 buổi tuyên truyền, tập huấn lồng ghép nội dung nhằm nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho 51.142 ĐVTN tham gia.

Các hoạt động văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi tại hầu khắp các cấp bộ Đoàn nhân các ngày kỷ niệm các ngày lễ lớn và ngày truyền thống trong năm, thông qua các hội thi, hội diễn văn hoá văn nghệ, các cuộc giao lưu, thi đấu thể thao…đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, tiêu biểu trong các hoạt động này là huyện Đoàn Khoái Châu, Văn Lâm, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng của địa phương, đơn vị công tác quy hoạch, bố trí, san lấp điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTTN có những tụ điểm vui chơi, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, góp phần cho TTN có được môi trường giáo dục lành mạnh, phát triển toàn diện.

4. Công tác tài năng trẻ, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động phối hợp các ngành liên quan như Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo …về các giải pháp tạo cơ chế, chính sách để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ, phát huy vai trò thanh niên tham gia đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội các xã khó khăn, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; xây dựng quỹ Tài năng trẻ, tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hưng Yên, xây dựng các câu lạc bộ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hưng Yên và các đơn vị, xây dựng quỹ “Tài năng trẻ tỉnh Hưng Yên” do đồng chí Bí thư tỉnh Đoàn làm chủ tịch.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phát hiện tuyên truyền và biểu dương khen thưởng kịp thời các gương ĐVTN có thành tích cao trong học tập, trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, các gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi… qua đó đã động viên khuyến khích kịp thời các gương điển hình ĐVTN.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân đã được đổi mới mạnh mẽ, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu tổ chức các cuộc gặp gỡ trao đổi giữa cán bộ, ĐVTN với lãnh đạo cấp uỷ Đảng, Chính quyền để đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị quyết, chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị, nhất là việc tổ chức cho ĐVTN tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chủ động giới thiệu với cấp uỷ đảng địa phương nhân sự tham gia cơ cấu vào bộ máy lãnh đạo từ tỉnh tới cơ sở, tham mưu với cấp uỷ cùng cấp có chính sách tạo điều kiện đầu ra cho đội ngũ cán bộ Đoàn, tham mưu để cấp uỷ Đảng thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ Đoàn.

5. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Đây là hoạt động luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện thông qua các chương trình phối hợp nhằm tăng cường khai thác các nguồn lực thực hiện các hoạt động của Đoàn, nhằm xã hội hoá công tác thanh niên và các hoạt động của Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức ký kết chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ban, ngành, các đơn vị trong tỉnh: Chương trình liên tịch với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh "Về phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009-2012", Chương trình phối hợp với Sở Văn hoá thể thao & Du lịch về việc đẩy mạnh phong trào “khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”trong thanh thiếu nhi (giai đoạn 2009 – 2012); Hội cựu chiến binh tỉnh về "xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012"; chương trình phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh về “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN”, chương trình phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc “Chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất”, Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có các chính sách hỗ trợ vay vốn cho thanh niên phát triển kinh tế, học tập lập thân, lập nghiệp…Thông qua các chương trình phối hợp đã tạo nguồn lực thu hút hàng vạn lượt thanh niên có điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện, phát triển kinh tế, góp phần vào việc nâng cao đời sông văn hoá tinh thần, điều kiện sinh hoạt, học tập, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế- xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hưng Yên đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ gắn với chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bổ sung cán bộ theo quy định Điều lệ Đoàn và đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở; triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; tổ chức toạ đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chi Đoàn, Đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và nông thôn ”. Qua 2 năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh có 12.760 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội được tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; toàn tỉnh đã giới thiệu gần 5.937 đoàn viên ưu tú với Đảng, trong đó có gần 2.112 đồng kết nạp vào Đảng.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, BTV tỉnh Đoàn đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, tổ chức xét giới thiệu lớp đoàn viên ưu tú với đảng, tổ chức đồng loạt trong toàn tỉnh chương trình “Tuổi trẻ Hưng Yên tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức chương trình ngày hội “Tuổi trẻ Hưng Yên tiến bước dưới cờ Đảng” cấp tỉnh, diễu hành biểu dương lực lược thanh niên, trao quyết tâm thư của tuổi trẻ với Đảng… thu hút hơn 20 nghìn ĐVTN trong toàn tỉnh tham gia… thông qua các hoạt động, các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục, phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ, sức khỏe của thanh niên trong Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá quê hương, đất nước, tạo cơ chế, nguồn lực cho thanh niên phát triển, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần, làm tốt vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên là cánh tay đắc lực của Đảng.

6. Nội dung, biện pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Xác định vai trò là tổ chức của thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của minh trong công tác thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, các cấp bộ Đoàn và ĐVTN luôn đi đầu trong các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lao động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo mọi điều kiện phát huy tiềm lực và mọi khả năng của thanh niên. Đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, quan tâm tới quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên, tạo điều kiện để ĐVTN học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được rèn luyện về thể chất, ý thức đạo đức, ý thức cách mạng, tác phong và lối sống lành mạnh, có đủ năng lực tham gia đảm nhiệm các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đề bạt vào cơ quan lãnh đạo cao cấp, nhất là ở cơ sở.

Chủ động, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tạo mọi cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho ĐVTN phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt và không ngừng phát triển tài năng, ý thức đạo đức, nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực cho thanh niên.

Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã tích cực tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1849/QĐ- UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 “Về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên đến năm 2010”, trong đó đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng Sở, ban, ngành đoàn thể thể tỉnh liên quan có cơ chế, chính sách phối hợp với tổ chức Đoàn tạo mọi điều kiện phát triển thanh niên Hưng Yên; Căn cứ kết quả khảo sát thực trạng công tác Đoàn, phong trào TTN và tình hình tư tưởng, nhận thức chính trị của thanh niên năm 2009, tình hình công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay, sau khi xin ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2010, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã có Quyết định số 235 QĐ/TĐ về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, trọng tâm là cơ sở Đoàn khối nông thôn giai đoạn 2010- 2015” cùng với đó là việc tham mưu các điều kiện đảm bảo như cơ chế chính sách, điều kiện kinh phí… để thực hiện nội dung Đề án; xây dựng Kế hoạch kinh phí tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án 103 “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm năm 2010”.

Tổ chức Đoàn còn là lực lượng xung kích đi đầu trong việc chống quan liêu, bao cấp, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phong trào sáng tạo trẻ, phát huy sáng kiến áp dụng cải tiến khoa học kỹ thuật vào xây dựng và sản xuất. Đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; tham gia xây dựng văn hoá mới, nếp sống giản dị văn minh, vui tươi lành mạnh, chống các hủ tục và tệ nạn xã hội.

III- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ QUYẾT 25 ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VÀ TÌNH HÌNH THANH NIÊN

1. Ưu điểm:

Kể từ khi Nghị quyết 25 NQ/TW của BCH Trung ương Đảng ban hành và được triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Công tác thanh niên đã được đặt đúng vị trí trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của từng địa phương, đơn vị; sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác thanh niên được tăng cường và hiệu quả hơn. Việc xã hội hoá công tác thanh niên được đẩy mạnh, đã tạo ra những bước phát triển mới và toàn diện.

- Qua 2 năm triển khai thực hiện NQ 25 NQ/TW, tình hình thanh Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác được nâng nên. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH xây dựng quê hương, đất nước.

- Công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, có sự đột phá trên một số mặt hoạt động. Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt việc tham mưu, đồng thời tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho TN; tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; vận động, tổ chức thanh niên tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển KT- XH của địa phương. Từ năm 2008 đến nay, công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Hưng Yên liên tục được Trung ương Đoàn đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trước Đảng, nhân dân và tuổi trẻ ngày càng được nâng nên.

- Các cấp bộ Đoàn đã chủ động, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện về chủ trương, chính sách, nguồn lực cho việc phát triển thanh niên

2. Hạn chế:

- Tình hình thanh niên đã có những chuyển biến tích cực nhưng còn một số vấn đề mới nảy sinh và hạn chế chậm được khắc phục. Tình trạng thiếu việc làm, tay nghề thấp, thu nhập chưa cao, môi trường lao động và điều kiện sống của một bộ phận thanh niên chưa được giải quyết kịp thời; tình trạng dịch chuyển cơ cấu lao động đã và đang tác động tới một bộ phận không nhỏ thanh niên; số thanh niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội như: nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS vẫn đang ở mức báo động và hạ thấp độ tuổi; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí và quyết tâm trong học tập và rèn luyện, đạo đức và lối sống có biểu hiện xuống cấp là hiện tượng đáng lo ngại và gây bức xúc trong xã hội.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 được tỉnh sớm triển khai, tuy nhiên việc cụ thể hoá vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Điều đó thể hiện ở một số cấp uỷ cơ sở, ban, ngành, cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức hết ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Các phong trào thanh niên chưa được đầu tư đúng mức, kinh phí dành cho hoạt động còn hạn chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng. Công tác cán bộ Đoàn, Hội chưa được quan tâm đúng mức, nhất là ở cơ sở còn một bộ phận cán bộ quá tuổi chậm được luân chuyển, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ cấp chi đoàn, chi hội còn rất hạn chế, việc bồi dưỡng, tạo đầu ra cho cán bộ Đoàn ở các cấp còn chưa được quan tâm thoả đáng.

- Công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn một số mặt hoạt động chưa thực sự đáp ứng được nhiệm vụ phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Nội dung và hình thức hoạt động chưa theo kịp sự biến động của tình hình thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội chưa có nhiều biện pháp tác động mạnh mẽ đến các đối tượng thanh niên đặc thù, việc phát triển tổ chức thanh niên trong các DN ngoài quốc doanh còn chậm. Vai trò xung kích, tình nguyện trong việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Đoàn, Hội và thanh niên ở một số địa phương chưa rõ nét. Tỷ lệ tập hợp thanh niên chưa cao, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội chất lượng đoàn viên, nhất là trong khối nông nghiệp còn nhiều hạn chế, công tác quản lý đoàn viên nhiều nơi chưa chặt chẽ.

- Một bộ phận không nhỏ ĐVTN là những người đã được đào tạo chính quy bài bản về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khi ra trường vẫn chưa được được tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị, chưa tìm được việc làm phù hợp... dẫn đến lãng phí trí tuệ, năng lực, sự đầu tư cho giáo dục, là nguyên nhân không nhỏ của tệ nạn xã hội.

3. Một số bài học kinh nghiệm

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác tham mưu đối với các cấp uỷ Đảng nhằm thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 25 đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người "Vừa hồng, vừa chuyên" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vai trò quan trọng của đoàn thanh niên đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

- Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho thanh niên nhất là thanh niên ở nông thôn. Có các hình thức biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác thanh niên.

- Các cấp bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, ĐVTN.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Phương hướng

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 48 KH/TWĐTN ngày 12/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Kế hoạch số 75 KH/TU ngày 26/9/2008 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên, Chương trình hành động số 05 chương trình hành động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác" lấy việc "làm theo" là trọng tâm. Thường xuyên có các hình thức tuyên dương, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể tiên tiến làm theo lời Bác nhằm nhân rộng các tấm gương điển hình làm theo lời Bác.

- Nâng cao năng lực và nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ Đoàn, coi trọng việc bồi đắp và giữ vững niềm tin của ĐVTN vào sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN, tham gia tích cực vào hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2. Các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi.

- Tham mưu đề xuất các giải pháp với các cấp uỷ Đảng tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng xã hội; nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện; trọng dụng tài năng trẻ và sử dụng cán bộ trẻ trên nhiều lĩnh vực.

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác" trong đó trọng tâm là việc "làm theo", tuyên dương điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"

- Tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tạo mọi cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho ĐVTN phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt và không ngừng phát triển tài năng. Chính quyền các cấp có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, và đề bạt vào cơ quan lãnh đạo các cấp.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện nội dung Nghị quyết trong đó tập trung đầu tư các giải pháp để thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nghiên cứu các mô hình tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, khu tập trung đông công nhân để nhân diện rộng.

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên để có kế hoạch tham mưu, báo cáo và xin ý kiến của đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Hàng năm, căn cứ đề nghị của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh các cấp, cấp uỷ, chính quyền xem xét khả năng và dự kiến phương hướng giải quyết các nhu cầu hợp lý về phương tiện, vật tư, kinh phí cho hoạt động của Đoàn thanh niên.

- Khi giải quyết những vấn đề có liên quan, khi xây dựng các chính sách, chế độ có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niênânccs cơ quan chủ quản, thủ trưởng các cơ quan hoặc đơn vị cần tham khảo ý kiến của Đoàn thanh niên cùng cấp trước khi quyết định.

- Các tổ chức có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên như cần có quy chế làm việc để hiểu biết thấu đáo những tiềm năng và nguyện vọng chính đáng của thanh niên; khi cần thì có đại diện của Đoàn thanh niên cùng cấp tham gia, thảo luận và giải quyết những vấn đề có liên quan đến thanh niên.

Trên đây là báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 25 "V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" cuả Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên.
 
TM.BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Đỗ Minh Trí

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Báo cáo
Get the Flash Player to see this rotator.