Thứ hai, 06/12/2010, 17:34

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2010, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2011.

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) họp trong các ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2010 đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2011 với những nội dung chủ yếu sau:

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2011.
(Số 01-NQ/TU ngày 27/11/2010)
---
Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) họp trong các ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2010 đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2011 với những nội dung chủ yếu sau:
 
I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỀN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2010.

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu còn tác động bất lợi tới tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các thành phần kinh tế đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Kinh tế tăng trưởng 12,11%. Nông nghiệp và thuỷ sản tăng 5,78%; công nghiệp tăng 14,65% thu hút được 84 dự án (trong đó: 64 dự án trong nước, 20 dự án nước ngoài, tổng số vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng và 60 triệu USD); dịch vụ tăng 15,54% cơ Cấu kinh tế: nông nghiệp 25% công nghiệp - xây dựng 44% dịch vụ 31%. Kim ngạnh xuất khẩu đạt 530 triệu USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 3.036 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm 2009 và đạt 131,6% kế hoạch; chi ngân ngân sách đảm bảo đúng chế độ.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có tiến bộ. Giáo dục và đào tạo có bước phát triển; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia bậc mầm non và các cấp học phổ thông tăng; đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trường học, trợ cấp cho giáo viên mầm non; công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn có tiến bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được đảm bảo. Tạo thêm việc làm mới cho 2,5 vạn lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3% (theo chuẩn năm 2005). Chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh được đảm bảo. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, góp phân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

Cải cách hành chính được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ. Việc thực hiện cơ chế một cửa và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiếp tục phát huy hiệu quả; tiếp tục giảm bớt các thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực.

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và kiểm tra, thanh tra nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; vì vậy đã đạt được kết quả bước đầu.

Tuy vậy, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tăng tưởng kinh tế chưa bền vững; hiệu quả đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều dự án chậm triển khai. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề và khu dân cư nông thôn chậm được xử lý. Xây dựng đời sống văn hoá chưa tạo được nhiều chuyển biến; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm; tiến độ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá còn chậm. Chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là khu vực nông thôn, khu vực giành đất cho phát triển công nghiệp và đô thị. Một số đơn vị thực hiện cơ chế một cửa chưa tốt, nhất là lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một cán bộ biểu hiện lợi dụng vị trí công tác nhũng nhiễu thiếu trách nhiệm, làm việc cầm chừng,…ảnh hưởng xấu tới thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Một trong những nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém nêu trên là do cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành có lúc, có việc chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu phát triển bền vững, nên trong lãnh đạo, quản lý, điều hành chưa gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với văn hoá - xã hội, giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; chưa tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính. Thanh tra thực hiện chế độ công vụ còn yếu, chưa nghiêm khắc trong xử lý vi phạm. Năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁT PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011.

Năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển tinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015. Trong điều kiện kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra…Do vậy cấp uỷ chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh phải chủ động năm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn và những yếu kém, hạn chế chủ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng - an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

1- Mục tiêu chủ yếu:

1.1- Tổng sản phẩm của tỉnh (GDP) tăng 12,8% Trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,5% công nghiệp tăng 19%, dịch vụ tăng 16% Có cấu kinh tế: Nông nghiệp 23,5%; công nghiệp, xây dựng 45%; dịch vụ 3 1,5%

1.2- Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng.

1.3- Kim ngạch xuất khẩu đạt 620 triệu USD

1.4- Thu ngân sách 3.371 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa 2.685 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu 680 tỷ đồng; thu sổ số kiến thiết 6 tỷ đồng).

1.5- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm (theo chuẩn mới); tạo việc làm mới cho 2,3 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 43%.

1.6- Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 87%:

1.7- Duy trì tỷ lệ phát triển dân số dưới 0,95%; hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 16%.

1.8- Nâng cao chất lượng các làng, khu phố văn hoá đã được công nhận. Tỷ lệ làng, khu phố văn hoá đạt 74%.

1.9- Có 20 xã cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

2- Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

1.1 - Về phát triển kinh tế

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình, đề án của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá Xi và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung xây dựng quy hoạch ở 145 xã và triển khai làm điểm xây dựng nông thôn mới ở 20 xã theo các tiêu chí Chính phủ quy định. Đẩy mạnh sản xuất giống tốt để tăng diện tích lúa và các cây con có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Chú ý phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là lúa, lợn, trâu bò và gia cầm. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản; phát triển chăn nuôi quy mô công nghiệp, tập trung, xa khu dân cư theo hướng hiệu quả bền vững. Quan tâm đầu tư và khai thác hiệu quả các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; phát triển tiểu thủ công nghiệp và bảo vệ môi trường nông thôn.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thu hút các dự án đầu tư lớn, có hàm lượng công nghệ và hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp hiện có; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành nghề, làng nghề truyền thống, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; duy trì sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tiếp tục rà soát, thu hồi đất các dự án công nghiệp, dịch vụ triển khai chậm, vi phạm qui định.

- Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng năng lực cạnh tranh; theo đó, tập trung vào các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có lợi thế phát triển và dịch vụ phục vụ nhu cầu về văn hoá, thể thao cho người lao động ở các khu công nghiệp tập trung. Phát triển mạng lưới dịch vụ trong nông thôn, xây dựng trung tâm thương.mại và chợ đầu mối ở các huyện, thành phố, các thị trấn và những nơi phát triển kinh tế, thương mại sôi động.

- Tập trung khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất thu; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế; chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn lậu thuế để tăng thu, bảo vệ và thúc đẩy sản xuất phát triển. Thực hiện chi thường xuyên đảm bảo đúng qui định, đúng dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý ngân sách nhà nước.

- Mở rộng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mang lại hiệu quả cao cho nông dân. Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường; triển khai thực hiện tốt các dự án xử lý chất thải và giải quyết ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp, đô thị và nông thôn.

- Tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn của doanh nghiệp, dân cư và nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và vốn ODA; chuẩn bị ngay các dự án để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và nước ngoài, nhất là lĩnh vực liên quan đến hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, đối phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư các công trình giao thông, thuỷ lợi giáo dục và đào tạo văn hoá thể thao… tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội những năm tới.

2.2- Về văn hoá - xã hội

Đẩy mạnh xã hội hoá đi đôi với tập trung quản lý nhà nước nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hoá, thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội:

- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo mà trọng tâm là nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, xây dựng trường chuẩn ở các bậc học. Chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục và phương pháp quản lý, nhất là các hoạt động chuyên môn ở các cấp học, bậc học; khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011 -2015, Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020. Khuyến khích các trường chuyên nghiệp trên địa bàn gắn kết chặt chẽ với cơ sở sử dụng lao động để mở rộng các loại hình đào tạo nghề phù hợp cho người lao động. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Khu đại học Phố Hiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp nhận các trường đại học trong và ngoài nước vào đầu tư.

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế, giám sát dịch bệnh, nâng cao năng lực trung tâm y tế dự phòng tỉnh và huyện, đảm bảo không để dịch bệnh lớn xẩy ra. Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất cân bằng giới tính, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tập trung triển khai thực hiện tốt Luật khám chữa bệnh, Luật bảo hiểm y tế, Nghị quyết của Quốc hội về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt, làm tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ c inh trị, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, coi trọng chất lượng làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hoá; đặc biệt coi trọng xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, thực hiện công vụ. Thực hiện tết chính sách người có công, các chính sách bảo trợ xã hội.

2.3- Về an ninh - quốc phòng

- Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh, nhất là an ninh nông thôn, an ninh khu công nghiệp, khu đô thị, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định pháp luật ngay từ cấp cơ sở, đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, đồng thời xử lý thích đáng đối với những phần tử lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự trục lợi.

- Tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Duy trì nghiêm các chế độ và thành phần trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc theo tinh thần chỉ đạo tại các chỉ thị, nghị quyết về an ninh, quốc phòng của Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng.

2.4- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cán bộ và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối với cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, quyết tâm tạo được bước đột phá trong công tác tổ chức và cán bộ ngay từ khâu chuẩn bị tạo nguồn và đưa vào quy hoạch đào tạo. Đổi mới việc đánh giá, tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công chức và chính sách đãi ngộ nhằm phát hiện, thu hút cán bộ có phẩm chất và năng lực.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2015.

- Thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính, công vụ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng, ngừa, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tạo thành thói quen, nếp sống của mỗi người và cộng đồng.

- Tăng cường thanh tra kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, đề án, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền các cấp; công tác kiểm tra, giám sát, hướng vào những vấn đề trọng tâm, những lĩnh vực dễ có sai phạm như quản lý sử dụng đất đai, chi tiêu tài chính công, xây dựng cơ bản; phát hiện những nhân tố mới, những sáng kiến, cách làm hay để động viên, nhân rộng điển hình, uốn nắn những lệch lạc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đường lối, cơ chế, chính sách; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, năng lực điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của các đoàn thể nhân dân.

III. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo cụ thể hoá Nghị quyết, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

2- Các cấp uỷ đang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết này.

3- Giao Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ.
 
T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Nghị quyết
Get the Flash Player to see this rotator.