Thứ hai, 15/06/2009, 15:47

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2009-2014)

Thực hiện Hướng dẫn số 148 HD/TWH ngày 16/9/2008 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam "V/v Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội LHTN Việt Nam" ; Hướng dẫn số 08/ HD- UBH ngày 11/11/2008 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh “ V/v thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2009- 2014 ”. Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III vào quý IV năm 2009. Để đảm bảo cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III thực sự là đợt sinh hoạt sâu rộng trong thanh niên, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh hướng dẫn các huyện, Thành Hội và đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, HVTN và đông đảo quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội LHTN Việt Nam và thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế- xã hội địa phương, đơn vị.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh; thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III bằng những phong trào, hoạt động, việc làm, những công trình, phần việc thanh niên; tích cực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các hoạt động chào mừng Đại hội phải được tổ chức từ cấp cơ sở, trong đó coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời gắn liền với các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, xã hội của Đảng, Đoàn thanh niên và của địa phương, đơn vị trong năm.

II- NỘI DUNG:

1- Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức cho cán bộ, HVTN tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi trao đổi, toạ đàm về Đại hội Hội Đại biểu LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI.

2- Phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, đơn vị về Đại hội và nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa các đại biểu về dự Đại hội với cán bộ, HVTN để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của HVTN.

3 - Tăng cường viết tin, bài cho các báo, tạp chí, Bản tin "Tuổi trẻ Hưng Yên" số đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III; viết bài giới thiệu gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác Hội và phong trào TN đơn vị nhiệm kỳ qua gửi về Ban Mặt trận thanh niên tỉnh Đoàn để đăng tin, bài trên Bản tin của Đoàn thanh niên.

4- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT… chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI. Mỗi huyện, Thành Hội và đơn vị trực thuộc có ít nhất 01 hoạt động tập trung quy mô cấp huyện, Thành phố và đơn vị trực thuộc.

5- Đẩy mạnh việc đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội. Mỗi cơ sở Hội phấn đấu đảm nhận ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên; mỗi huyện, Thành Hội và đơn vị trực thuộc có 01 công trình thanh niên có gắn biển "Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014".

6 - Treo băngzôn tuyên truyền:

Các huyện, Thành Hội và đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cơ sở Hội treo cờ, băngzôn tuyên truyền tại các trụ sở cơ quan, công sở trung tâm huyện, Thành phố nơi tập trung đông dân cư, các tuyến đường giao thông chính thuộc địa phận đơn vị hoặc tiếp giáp các tỉnh lân cận (băngzôn ngang qua các tuyến đường phải có nội dung cả 2 mặt).

Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh giao cho các huyện, Thành Hội, đơn vị trực thuộc trực tiếp treo băng zôn tuyên truyền.

7- Chuẩn bị sản phẩm tiêu biểu của cán bộ, hội viên thanh niên để trưng bày tại Đại hội.

Mỗi huyện, Thành hội và đơn vị trực thuộc chuẩn bị một số sản phẩm do thanh niên sản xuất, trong đó chú ý các sản phẩm của các làng nghề, HTX, tổ đội thanh niên, mô hình kinh tế, trang trại như: nghề chạm khảm, thêu ren, chạm bạc, mây tre đan, trồng hoa, cây cảnh, các sản phẩm nông sản và chế biến từ nông sản…

* Thời gian đăng ký trưng bày sản phẩm: Các huyện, Thành hội và đưn vị trực thuộc đăng ký trước 20 ngày diễn ra Đại hội để BTC Đại hội bố trí gian trưng bày cho phù hợp.

8- Chuẩn bị Panô ảnh để trưng bày tại Đại hội.

Mỗi huyện, Thành Hội và đơn vị trực thuộc chuẩn bị 01 panô ảnh phản ánh những hoạt động tiêu biểu của đơn vị mình trong công tác Hội và phong trào TN nhiệm kỳ 2004- 2009 (theo phụ lục gửi kèm).

9- Xây dựng kế hoạch học tập và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

- Thành lập Ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban.

- Xây dựng hướng dẫn và chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014.

- Tổ chức các hoạt động và phát động các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI ( trước, trong và sau Đại hội ).

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng các đợt thi đua.

2. Cấp huyện, Thành phố và đơn vị trực thuộc:

- Trên cơ sở Hướng dẫn của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai xuống các cơ sở Hội.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia các hoạt động do Uỷ ban Hội cấp trên phát động.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội, tích cực vận động HVTN tham gia hưởng ứng các đợt thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền Đại hội của đơn vị mình về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 4 đến hết năm 2009.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014; Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu các huyện, Thành Hội và đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tốt hướng dẫn này.

 

TM. UỶ BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)

Nguyễn Văn Đoàn

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.