Thứ năm, 12/03/2009, 11:57

Văn bản Hội

Thực hiện Hướng dẫn số 148 HD/TWH ngày 16/9/2008 của Trung ương hội LHTN Việt Nam "V/v Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội LHTN Việt Nam".

BÁO CÁO

Kết quả công tác chỉ đạo Đại hội LHTN Việt Nam
cấp cơ sở nhiệm kỳ 2009- 2014
-----------

          Thực hiện Hướng dẫn số 148 HD/TWH ngày 16/9/2008 của Trung ương hội LHTN Việt Nam "V/v Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội LHTN Việt Nam"; Thông báo số 516- TB /TU ngày 03/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên "V/v tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014"; Hướng dẫn số 08/HD-UBH ngày 11/11/2008 của Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh "Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Vịêt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2009- 2014". Sau 03 tháng chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá kết quả như sau:

 I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

1. Cấp tỉnh.

            Ngày 28/10/2008 Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát hành Kế hoạch số 05/KH- UBH về "Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III". Ngày 11/11/2008 Ban Thư ký Hội đã phát hành Hướng dẫn số 08/ HD- UBH về việc "Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Vịêt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2009- 2014" , triển khai tới Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị và đơn vị trực thuộc nhằm giúp cơ sở Hội tổ chức Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Hội .
          Tham mưu cho Ban thýờng vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 516 TB/TU ngày 03/11/2008 của Ban thýờng vụ Tỉnh uỷ " Về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hýng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014".
          Ban thường vụ tỉnh Đoàn – Thường trực Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phân công cán bộ phụ trách huyện cùng với Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc chỉ đạo đôn đốc và trực tiếp dự Đại hội của cơ sở, nắm bắt tình hình Đại hội và kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo.
          Bên cạnh đó, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát hành Công văn số 86/CV- UBH ngày 12/2/2009 "V/v Báo cáo tiến độ Đại hội Hội LHTN Việt nam cấp cơ sở theo nhiệm kỳ " yêu cầu các cơ sở Hội báo cáo kết quả triển khai tổ chức Đại hội. Cho đến nay có 10/10 huyện, thành phố đã báo cáo về tiến độ tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở

2. Cấp huyện:
      - Sau khi nhận được Kế hoạch chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, 10/10 Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp cơ sở; chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác chỉ đạo của cấp uỷ về công tác lãnh đạo Đại hội.
      - Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức Đại hội theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.
      - Các huyện, thành phố đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội chú trọng đến các quy trình tổ chức Đại hội. Đồng thời chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại một cơ sở Hội để các cơ sở Hội khác học hỏi và rút kinh nghiệm.

II. TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:
- Cấp cơ sở:
        Tính đến nay, đã có 143/161 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở theo nhiệm kỳ. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức Đại hội hoàn thành trong quý I/2009.
 
- Cấp huyện và tỉnh: 
        Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện hoàn thành trong quý II/2009, tiến tới tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2009.
III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:
      - Nhiều đơn vị mới chỉ tập trung vào việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy trình nội dung của Đại hội chưa tổ chức được phong trào thi đua sôi nổi trong HV,TN. Số lượng công trình thanh niên chào mừng Đại hội còn ít so với kế hoạch đề ra
      - Một số đơn vị còn lúng túng trong điều hành, xử lý các tình huống phát sinh trong Đại hội. Chất lượng các báo cáo và ý kiến tham luận ở một số nơi chưa cao, nội dung còn sơ sài, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thanh niên thời gian tới, chưa mang tính thực tiễn cao.
      - Thời gian tổ chức Đại hội một số huyện và cơ sở còn chậm so với kế hoạch đề ra do thời gian diễn ra Đại hội trùng với việc tập trung cao cho công tác tuyển, chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ.
      -  Do đội ngũ cán bộ chuyên trách ít nên việc đôn đốc, chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn.
      -  Số lượng hội viên sinh hoạt trong tổ chức Hội ít do đi làm ăn xa khó khăn cho việc triệu tập đại biểu dự Đại hội.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
      - Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí cho hoạt động của Hội.
      - Sớm xây dựng dự thảp báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2004- 2009 và phương hướng nhiệm kỳ 2009- 2014 để triển khai kịp thời xuống các cơ sở Hội cho HVTN tham gia đóng góp.
      - Công tác thi đua, khen thưởng cần triển khai kịp thời để động cán bộ, hội viên thanh niên tham gia tích cực hơn nữa trong công tác Hội và phong traog thanh niên.
        Trong thời gian qua, với ý thức, trách nhiệm, các cấp bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung cao cho việc chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu tích cực cho các cấp uỷ Đảng, Chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội. Đến nay có thể khẳng định Đại hội cấp cơ sở đã và đang diễn ra tốt đẹp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình Đại hội. Đó là những tiền đề hết sức quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng lớn của tuổi trẻ toàn tỉnh, là bước kiện toàn tổ chức Hội, góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.