Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền và Diễn đàn"Trách nhiệm của Tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam" về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên trong năm 2022

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền và Diễn đàn"Trách nhiệm của Tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam" về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên trong năm 2022

          Ngày 25/8/2022 Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên về chủ quyền biển đảo, biên giới cho tổng số 50 đoàn viên. Cũng trong năm 2022, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức Diễn đàn "Trách nhiệm của Tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam" nhằm thúc đẩy thế hệ trẻ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn; về chủ quyền biên giới, biển đảo góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến biển, đảo

          Tại các Hội nghị, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về vị trí, vai trò biển, đảo để hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

             Đây là hoạt động thường niên và có ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho đoàn viên./

                                                                                                                                     BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN