Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên...

Về việc phê duyệt điều lệ Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 200...

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội DNT

Về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khoá I,...