Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng nghiệp vụ

Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra...

Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên ...

Phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu đúng ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, việc...

- Tham mưu chi uỷ, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn...

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX"Về nân...

Nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", nân...

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động ...

Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam...

Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn

Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình...

Hệ thống chính trị ở nước ta

Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, x...

Hội diễn văn nghệ là cuộc trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ (của một hay nhiều đơn vị) th...

Dạ hội hóa trang là hình thức sinh hoạt tập thể hấp dẫn, vui nhộn đối với thanh niên...

Giao lưu là sự tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi qua lại giữa hai hay nhiều đơn vị với nhau nhằm ...

Đoàn cần tạo điều kiện gì để các thành viên trong đoàn mở rộng thêm hiểu biết về phong tục...

Là những hoạt động đại chúng (chính trị, văn hóa, giáo dục…) được tiến hành theo đặc trưng...

Thông báo chủ đề và những yêu cầu cụ thể cho từng tiểu trại và cá nhân trong quá trình chu...

Đề tài đặt ra phải khai thác triệt để những năng khiếu, sáng kiến và hiểu biết của trại si...

Trong chương trình lửa trại có ghi cụ thể ngày giờ thực hiện lửa trại; thế nhưng nên có sự...