Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Điều lệ-HD thực hiện ĐL Đoàn

Điều lệ-HD thực hiện ĐL Đoàn

Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn ...

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007) ...

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thô...