Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
THANH NIÊN HƯNG YÊN TIÊN PHONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

THANH NIÊN HƯNG YÊN TIÊN PHONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

        Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội các cấp”. Là lực lượng trẻ, một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi thanh niên phải là hạt nhân tiên phong bồi dưỡng chính trị tư tưởng, truyền tải những thông tin chính thống, phải biết và lập luận, đấu tranh với những thông tin sai trái, góp phần xây dựng “bức tường thành” vững chắc ngăn chặn quan điểm, sai trái của thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng và thành quả cách mạng của dân tộc ta.

 

 

            “Nền tảng” là bộ phận nền, gốc vững chắc dựa trên đó các bộ phận khác tồn tại và phát triển. “Nền tảng tư tưởng của Đảng” là những quan điểm, hệ tri thức lý luận cũng như thái độ, sự nhìn nhận, đánh giá đối với hiện thực khách quan một cách khoa học, đúng đắn mà trên đó những bộ phận khác của Đảng như cương lĩnh, chủ trương, đường lối, quan điểm, thái độ,… được xây dựng và phát triển.

Ở Việt Nam, sau khi thành lập năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Trải qua các tiến trình giai đoạn cách mạng, Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng; Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) và nhiều văn kiện các kỳ Đại hội Đảng đều khẳng định: “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định này không chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng mà còn thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược lại tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

           Hiện nay, các thế lực thù địch, những tổ chức, cá nhân hợp pháp hay bất hợp pháp, ở trong nước hay ở nước ngoài, người Việt Nam hay người nước ngoài … với mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam,… Chúng dùng các thủ đoạn xuyên tạc, đả phá, hạ thấp và đi đến phủ nhận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của Nhân dân ta, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển để Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là âm mưu nguy hiểm, thâm độc là một trong năm nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta.

             Với tình hình đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước,… trước kẻ thù - những tư tưởng tư sản, tiểu tư sản của các học giả tư sản, của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cơ hội tồn tại dưới mọi màu sắc là nhiệm vụ sống còn, quan trọng hàng đầu, và phải là hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo, tự giác, thường xuyên đối với mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Không ai khác, thanh niên chính là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                Thanh niên Hưng Yên hiện nay có khoảng hơn 324.000 người (độ tuổi từ 16 - 30), chiếm khoảng 27% dân số. Trình độ học vấn, tỷ lệ thanh niên được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật ngày một tăng; với đặc thù về tâm lý, lứa tuổi ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình, là thế hệ được tiếp cận mạng Internet, công nghệ hiện đại từ rất sớm, là những người tiếp thu, vận hành, ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin thời kỳ 4.0 để thúc đẩy nền kinh tế hội nhập đưa đất nước ta phát triển. Với chức năng là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, trong thời gian qua tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên đã bám sát quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của tổ chức Đoàn cấp trên, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên Hưng Yên; tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy trong mỗi thanh niên về lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, hoài bão khát vọng vươn lên; có đạo đức, sức khỏe, lối sống văn hóa, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

              Hiện nay, đa số thanh niên Hưng Yên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và dân tộc. Minh chứng đó là, trong năm năm qua: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, của Trung ương Đoàn; học tập 4 bài học lý luận chính trị; học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thanh niên tích cực tham gia các Cuộc thi trực tuyến như “Tự hào Việt Nam”, “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam” “Hưng Yên truyền thống và phát triển”, “Lá phiếu trách nhiệm”, “Tôi yêu Hưng Yên”. Thanh niên Hưng Yên đã tích cực hưởng ứng các phong trào tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc với gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; 456 hoạt động xây dựng văn minh đô thị; duy trì và thành lập được 384 đội hình tình nguyện tại chỗ; tổ chức được 759 hoạt động đảm bảo an toàn giao thông với sự tham gia của trên 15.000 lượt thanh niên; hơn 10.000 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc,... Những kết quả trên cho thấy rằng, Thanh niên Hưng Yên ngày nay về cơ bản đã có bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng, yêu nước, có đạo đức, lối sống trong sáng, có ý thức chấp hành pháp luật tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

          Từ nhận thức đến hành động, thanh niên Hưng Yên đã có nhiều việc làm tích cực trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông qua thực hiện bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai lệch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 đến nay, có 103 lượt bài viết chất lượng của thanh niên tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Cổng thông tin Tỉnh đoàn với 4.521 lượt chia sẻ và 81.239 lượt tiếp cận thông tin; 152 bài viết được đăng tải trên fanpage Tuổi trẻ Hưng Yên; có hơn 400 tài khoản ảo (nick), ẩn danh thường xuyên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; hàng tuần, thanh niên tiên phong tham gia report các tài khoản, bài viết có thông tin xấu độc, bịa đặt về Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,... với trên 1.000 lượt thanh niên tham gia.

             Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, vi phạm pháp luật; không ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thanh niên Hưng Yên cần xung kích, tiên phong thực hiện các nội dung như sau:

          Một là, mỗi thanh niên cần tích cực học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao tri thức, lý luận chính trị, đạo đức cách mạng; chuẩn mực trong lời nói và việc làm, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai. Thanh niên cần phải nhận thức được tầm quan trọng, vị trí, vai trò và sứ mệnh quan trọng của mình đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đó chính là bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa - thể chế chính trị duy nhất ở nước ta có thể đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho tất cả các tầng lớp Nhân dân.

          Hai là, mỗi thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bằng những nội dung và phương thức khác nhau. Từ việc học tập, rèn luyện để nâng cao cảnh giác, sức đề kháng, khả năng miễn dịch trước những thông tin sai trái độc hại, đến việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; xung kích tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, những việc mới, việc khó, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng, xung phong đến những nơi khó khăn, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần nhằm xây dựng đất nước ta “ngày càng đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Khẳng định một lần nữa về tính khoa học, đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn.

        Ba là, Thanh niên ở từng khối đối tượng khác nhau (công nhân, nông dân, công chức, học sinh, sinh viên,...) tuỳ theo trình độ và khả năng của mình, tích cực chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực, cần chủ động, nhạy bén trong nhận diện, phản bác, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, tính chất sai trái, phản khoa học của các thế lực thù địch, xuyên tạc giá trị khoa học, cách mạng và nhân văn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên facebook, tiktok,... duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lấy thông tin tích cực để pha loãng những thông tin tiêu cực.

        Bốn là, Thanh niên cần tiên phong trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, dưới sự định hướng chỉ đạo của cấp ủy Đảng và tổ chức Đoàn với tinh thần “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, mỗi thanh niên cần tự tạo “sức đề kháng” của bản thân trở thành những "viên gạch hồng" xây lên "bức tường thành" vững chắc để chủ động sàng lọc, nhận diện các thông tin "xấu", "độc" - từ đó tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

         Năm là, Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở tất các các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,… gắn với nhiệm vụ cụ thể, công việc nhiệm vụ, chuyên môn của từng thanh niên, dựa trên khả năng khai thác và sử dụng tối ưu các phương tiện truyền thông của mình, thanh niên cần thường xuyên truy cập, viết tin, bài, videoclip, comment trên Blog, facebook, youtube, twitter, zalo, mocha,vv... để truyền tải những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

          Tóm lại, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt nguồn từ việc củng cố, nâng cao chất lượng, sức mạnh, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ trong lứa tuổi thanh niên biết đánh giá đúng mình, nhất là những hạn chế, yếu kém, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Thành quả hôm nay là bởi được vun trồng từ hôm qua. Nhớ hơn 75 năm trước, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Đời sống mới". Cấu trúc dưới dạng hỏi-đáp, văn phong giản dị giúp người đọc dễ nhớ dễ thuộc, dễ làm theo - cuốn sách như một cẩm nang chỉ dẫn, thực hành nếp sống mới, đời sống mới ở tất cả các lĩnh vực, ở khắp các vùng miền. Lan tỏa trong xã hội, từ nam chí bắc, một không khí hân hoan, cùng chiến đấu và lao động, sản xuất vì những mục tiêu chung. Trong tác phẩm, Bác nhắc đi nhắc lại bốn chữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính - là những đức tính cao đẹp mà ai cũng phải cố gắng học tập, trui rèn. Đời sống mới mà Bác Hồ đề cập là đời sống rộng lớn, đầy sinh động, cả vật chất và văn hóa, cả ngoài đời thường và trong chính trị.

        Những ngày này, khi nghiên cứu các tài liệu về bảo vệ và xây dựng đảng, với cương vị đảng viên, đọc lại "Đời sống mới" Bác viết, từ trang sách nhỏ, câu chữ càng thấy hiển thị sống động cả hình ảnh và tấm lòng Lãnh tụ. Người vừa bao quát công to việc lớn quốc gia vừa không quên chăm chút, chỉ dẫn những cái tưởng như thường ngày, nhỏ bé nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đến hôm nay, thời đại 4.0 đã làm thay đổi nhiều thứ, song tác phẩm của Bác, tấm gương của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị, mãi là bài học sâu sắc về tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Hẳn mỗi người còn nhớ như in, hoàn cảnh ngặt nghèo mới đây thôi - dịch Covid-19 hoành hành - mà chúng ta đã vượt qua (mặc dù còn đầy rẫy khó khăn phía trước) bởi chính truyền thống đoàn kết của cha ông truyền lại. Trong những thời điểm "nước sôi lửa bỏng" ấy, biết bao người, cả trẻ lẫn già đã tình nguyện dấn thân, lao vào tâm dịch chữa trị, cứu trợ người bệnh. Với "kẻ thù vô hình" này, lực lượng tuyến đầu là các "chiến sĩ áo trắng", các y, bác sĩ và nhân viên y tế, nhất là những người trẻ, lại cho chúng ta thêm một lần thấm thía nghĩa hy sinh, vì lý tưởng vươn lên của cả dân tộc, mà đi tuyến đầu là các đảng viên cộng sản.

       Còn biết bao câu chuyện về những người trẻ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng lựa chọn lối đi riêng, chấp nhận khó khăn để dấn thân, trải nghiệm, cống hiến và tạo ra giá trị. Trong xu thế đi lên của đất nước, trong "đời sống mới" hôm nay, những giá trị không thể thiếu là tình đoàn kết, gắn bó, là sự thủy chung son sắt, lòng biết ơn các bậc tiên hiền... Trách nhiệm của mỗi chúng ta hôm nay, nhất là các đảng viên trẻ phải luôn đặt biệt coi trọng việc Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ sống còn, phức tạp, lâu dài và ngày càng quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng mỗi thanh niên - lực lượng tiên phong xung kích cách mạng của Đảng. Lực lượng nòng cốt này cần tiên phong thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ trên là góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, góp phần bảo vệ chế độ, tham gia giữ gìn những thành quả cách mạng, gìn giữ nền tảng tư tưởng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn./.

Tài liệu tham khảo:

1. Sổ tay Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (2022), Nxb Lý luận chính trị.

2. Tác phẩm “Đời sống mới” (2015), Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật

3. Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2027. 

 

 Vũ Hồng Luyến - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN