Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN Hưng Yên hiện nay

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN Hưng Yên hiện nay

           “Nghề nghiệp – việc làm” là nhu cầu, mong muốn và đòi hỏi bức thiết, chính đáng đối với mỗi cá nhân trong độ tuổi lao động. Không nằm ngoài xu thế đó, đoàn viên, thanh thiếu niên là lực lượng trẻ, giàu nhiệu huyết, có tinh thần cống hiến, mong muốn được học tập, lao động, có nghề nghiệp, việc làm ổn định, mang lại thu nhập cho bản thân, gia đình, làm giàu cho xã hội.

Lớp tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp cho học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

 

           “Nghề nghiệp – việc làm” là nhu cầu, mong muốn và đòi hỏi bức thiết, chính đáng đối với mỗi cá nhân trong độ tuổi lao động. Không nằm ngoài xu thế đó, đoàn viên, thanh thiếu niên là lực lượng trẻ, giàu nhiệu huyết, có tinh thần cống hiến, mong muốn được học tập, lao động, có nghề nghiệp, việc làm ổn định, mang lại thu nhập cho bản thân, gia đình, làm giàu cho xã hội.

          Nắm bắt được nhu cầu chính đáng đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, hoạt động góp phần định hướng, tuyên truyền, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong định hướng nghề nghiệp, việc làm. Trong đó, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, trong năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án “Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022” (sau đây gọi chung là Đề án). Đây là một trong số những Đề án trọng điểm được triển khai, là sự cụ thể hóa chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đề án tập trung giải quyết những vấn đề xã hội mà thanh niên đang quan tâm hiện nay, như: định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên; nâng cao kiến thức, kỹ năng đối với đội ngũ cán bộ đoàn các cấp về nghề nghiệp, việc làm.

          Tích cực triển khai các nội dung Đề án của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 143-KH/TĐTN-TTN-TH ngày 09/5/2019 về triển khai “Tư vấn hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên” tỉnh Hưng Yên. Theo đó, kế hoạch hướng đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp tỉnh Hưng Yên trong các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Đồng thời, định hướng, triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh Hưng Yên.

  Để các hoạt động định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN Hưng Yên hiện nay được triển khai có hiệu quả; khắc phục được những hạn chế căn cốt trong triển khai như: việc tuyên truyền, tham mưu triển khai hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên chưa được thường xuyên; kiến thức và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở về nghề nghiệp, việc làm còn nhiều hạn chế. Hoạt động hướng nghiệp chưa có nhiều đổi mới, thiếu các mô hình cụ thể, sáng tạo... Thiết nghĩ, tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm, phối hợp, triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

          Một là, Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong quan tâm chỉ đạo, định hướng; tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị.

          Hai là, triển khai có hiệu quả công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, tận dụng ưu thế của mạng xã hội trong phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nhanh chóng đến đoàn viên, thanh niên các tài liệu, ấn phẩm về nghề nghiệp việc làm; quan tâm việc xây dựng các tủ sách hướng nghiệp trong các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX và trong các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn.

Ba là, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, gắn với giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả việc tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh, thiếu niên theo từng đối tượng. Trong đó, chú trọng việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng thời có tính đến các điều kiện thực tiễn, nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tại địa phương, đơn vị.

Bốn là, Tăng cường việc xã hội hóa nguồn lực phục vụ cho các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp; tích cực phối hợp với ngành lao động – TB&XH, các cơ sở đào tạo, giáo dục, các doanh nghiệp tại địa phương, đơn vị. Từ đó, mở rộng cơ hội, thông tin đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tiếp cận với các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, chọn việc làm.

Năm là, Quan tâm chọn cử đại biểu tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Đoàn cấp trên tổ chức; chú trọng lồng ghép tập huấn triển khai, phổ biến nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, Tổng phụ trách đội, cán bộ Đoàn trong các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp, các trường CĐ, ĐH và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp cụ thể, hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn các cấp, cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng với tinh thần nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ Hưng Yên, trong những năm tới, công tác định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu niên.

Đặng Ngọc Đông

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn