Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX"Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn"; Kế hoạch số 80KH/TWĐTN ngày 03/3/2009 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về "Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới ". Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới như sau:

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao chất lượng đoàn viên, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên đối với quê hương, đất nước, tổ chức Đoàn và toàn xã hội.

- Thông qua thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giúp đoàn viên tự tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện hơn, thực sự là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, tấm gương tốt của thiếu nhi, có uy tín trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.

- Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong đó người đoàn viên là chủ thể quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

- Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm.

II. NỘI DUNG:

Mỗi đoàn viên ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động:

+ 5 tiêu chí rèn luyện chung:

- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ chủ nghĩa.

- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.

- Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật.

- Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng.

- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

+ 10 tiêu chí hành động chung:

- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.

- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.

- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Xung kích bảo vệ môi trường, sinh thái.

- Thường xuyên chấp hành pháp luật.

- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

- Thường xuyên tham gia và vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh:

- Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, triển khai đến các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Xây dựng Hướng dẫn phân loại đoàn viên trong thời kỳ mới phù hợp với những tiêu chí rèn luyện và hành động của chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Chỉ đạo điểm việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới tại huyện Kim Động.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng tới các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

- Giao cho Ban Tổ chức - kiểm tra tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện tại ở cơ sở. Tham mưu đưa kết quả tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên ở các cấp là 1 tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua hàng năm đối với các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

2- Cấp huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở:

- Căn cứ Hướng dẫn của tỉnh Đoàn, chủ động xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, triển khai tới các cơ sở Đoàn.

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cần lựa chọn những tiêu chí ưu tiên trong ( 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động ) và cụ thể hoá tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động cho từng đối tượng đoàn viên ở từng khối: nông thôn; trường học; khối hành chính sự nghiệp; khối doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, về những tấm gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực trên Đài truyền thanh của huyện và cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và chi Đoàn triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước:

Bước 1: Ban chấp hành chi Đoàn lựa chọn những tiêu chí ưu tiên, cụ thể hoá tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động cho phù hợp với nhiệm vụ của chi Đoàn và tình hình đoàn viên để triển khai tới đoàn viên.

Bước 2: Tuyên truyền phổ biến tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động tới đoàn viên; tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện. ( theo mẫu gửi kèm )

Bước 3: Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện và hoạt động để phấn đấu hoàn thành các nội dung đã đăng ký thực hiện.

Bước 4: 6 tháng 1 lần tổ chức hội nghị chi đoàn đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đối với từng đoàn viên theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh. Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu Ban thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện để triển khai tới các cơ sở Đoàn trước ngày 20/8/2009 và gửi hướng dẫn về tỉnh Đoàn ( qua Ban TC- KT tỉnh Đoàn) trước ngày 30/8/2009. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo chuyên đề gửi về tỉnh Đoàn. (Email: bantckt09@gmail.com ).
 
                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
                                                                    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
                                                                    (đã ký)
                                                                    Phạm Văn Khuê