Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
5 TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN VÀ 10 TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN TRONG THỜI KỲ MỚi

5 TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN VÀ 10 TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN TRONG THỜI KỲ MỚi

Nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn viên

Nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn viên, ngày 03/03/2009 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 80- KH/TWĐTN về việc thực hiện Chương trình rèn luyện để trở thành đoàn viên trong thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh mỗi một đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động.
                   
                  NĂM TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN
 
            - Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
            - Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
            - Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
            - Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
            - Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
                   
             MƯỜI TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG
 

            - Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.
            - Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
            - Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
            - Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.
            - Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
            - Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
            - Thường xuyên chấp hành pháp luật.
            - Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.
            - Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
            - Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.