Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thông báo ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh Ủy

Thông báo ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh Ủy

Về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2007 – 2010

Căn cứ Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23 – QĐ/ TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị (khoá X);

Căn cứ tờ trình số 02 – TTr/BVĐ, ngày 24/7/2007 của Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Ban tổ chức Tỉnh uỷ.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất:

1- Giới thiệu nhân sự, bầu Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2007 -2010:

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện – Phó giám đốc Điện lực Hưng Yên.

2- Giao cho thường vụ tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan, xem xét quyết định số lượng và lựa chọn người đủ tiêu chuẩn giới thiệu bầu Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ khoá I. marketing viral

3- Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo bầu cử theo đúng quy định của Hội. viral marketing

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt thông báo này.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Cao Văn Cường