Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Quyết định về việc công nhận ủy Ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên khóa I-Nhiệm kỳ 2007-2010

Quyết định về việc công nhận ủy Ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên khóa I-Nhiệm kỳ 2007-2010

UỶ BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN

- Căn cứ Điều 9 - Điều lệ Hội LHTN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam;

- Căn cứ kết quả hiệp thương chọn cử thành viên Uỷ ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên tại Đại Hội thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên – nhiệm kỳ 2007 – 2010;

- Xét công văn đề nghị số 09 CV/BCĐ ngày 02/10/2007 “V/v đề nghị công nhận Uỷ ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên khoá I – nhiệm kỳ 2007 – 2010”.

- Theo đề nghị của ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Công nhân Uỷ ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên gồm 25 anh, chị và các chức danh chủ chốt của Uỷ ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên khoá I – nhiệm kỳ 2007 -2010.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Văn phòng Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Uỷ ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên, Văn phòng Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên và các anh, chị có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

TM.UỶ BAN HỘI LHTN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Thị Tuyến

DANH SÁCH

Uỷ ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên khoá I, nhiệm kỳ 2007 – 2010

(Kèm theo Quyết định số 12/ QĐ - UBH ngày 02/10/2007 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên)

-------------

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Thiện

Chủ tịch Uỷ ban Hội DNT tỉnh Hưng Yên

2

Đỗ Xuân Chương

P. Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Hội DNT tỉnh Hưng Yên

3

Đậu Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội DNT tỉnh Hưng Yên

4

Nguyễn thị Muôn

Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội DNT tỉnh Hưng Yên

5

Đinh Văn Tuý

Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội DNT tỉnh Hưng Yên

6

Đặng Ngọc Quang

Uỷ viên

7

Nguyễn Thành Long

Uỷ viên

8

Đoàn Hồng Hải

Uỷ viên

9

Lương Ngọc Quang

Uỷ viên

10

Đinh Văn Hoàn

Uỷ viên

11

Cao Xuân Ngợi

Uỷ viên

12

Trần Văn Hùng

Uỷ viên

13

Vũ Hữu Cường

Uỷ viên

14

Bùi Thế Cử

Uỷ viên

15

Nguyễn Đức Sơn

Uỷ viên

16

Nguyễn Thanh Hải

Uỷ viên

17

Lê Văn Bính

Uỷ viên

18

Đồng Thị Mai

Uỷ viên

19

Nguyễn Thị Hằng

Uỷ viên

20

Chu Huy Phương

Uỷ viên

21

Nguyễn Phúc Hưng

Uỷ viên

22

Nguyễn Quốc Bình

Uỷ viên

23

Nguyễn Văn Thắng

Uỷ viên

24

Hoàng Đình Đoàn

Uỷ viên

25

Nguyễn Văn Toán

Uỷ viên