Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Quyết định về việc cho phép thành lập Hội DNT

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội DNT

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội DNT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ- CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông báo số 198-TB/TU ngày 24/5/2007 của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ tại tờ trình số 97/SNV-TCCC ngày 05/6/2007 và Đơn xin thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên của Trưởng ban Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ Tỉnh Hưng Yên ngày 28/5/2007.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ Tỉnh Hưng Yên.

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Đặt tại cơ quan Đoàn TNCS – Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên - Số 537 Đường Nguyễn Văn Linh – Thị xã Hưng Yên.

Điều 2: Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Hội tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt độngtheo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký. Các ông(bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Cường