Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Quyết định

Quyết định

Về việc phê duyệt điều lệ Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 -2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cư Nghị định số 88/2003/NĐ- CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 01/TT – BNV ngày 15/1/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 88/2003/NĐ - CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 226/TTr - SNV ngày 12/12/2007.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội doanh nghiệp trẻ Hưng Yên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007 – 2010 đã được Đại hội thông qua ngày28/9/2007.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ Tịch Hội doanh nghiệp trẻ Tỉnh Hưng Yên căn cứ quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Nguyễn Bật Khách