Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh triển khai xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2020

Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh triển khai xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2020

        Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh triển khai

xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022, Kế hoạch số 61-KH/TĐTN-TCKT, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018-2022” và Công văn số 964-CV/TĐTN-TCKT, ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “Về việc chấn chỉnh một số nội dung xây dựng tổ chức Đoàn năm 2020”, các cơ sở đoàn trong tỉnh Hưng Yên đã tập trung đẩy mạnh xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” đạt được những kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”  và đăng ký với Đoàn cấp huyện, trong đó chú trong xây dựng phương án, giải pháp, lộ trình thực hiện các tiêu chí theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, tập trung vào những tiêu chí còn khó khăn hoặc chưa đạt được. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cơ sở tổng hợp đăng ký của các đơn vị thực hiện việc phân công cán bộ theo dõi, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở trong quá trình thực hiện kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” gắn với kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề. Thực hiện việc kiểm tra, thẩm định và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động” đối với những đơn vị hoàn thành kế hoạch và đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Qua quá trình triển khai, việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” được các đơn vị chủ động đẩy mạnh triển khai, đạt kết quả cao trong năm 2020. Đến nay, trong toàn tỉnh có 268 đoàn cơ sở trong toàn tỉnh được đoàn cấp huyện công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động” (đạt tỷ lệ 100%).

Việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” đã góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn trong toàn tỉnh

Ban Tổ chức - Kiểm tra

BÀI VIẾT LIÊN QUAN