Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho ĐVTN

Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho ĐVTN

  Ngày 16/5/2022, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho sinh viên các khóa cũ và ngày 25/8/2022 tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho ĐVTN mới nhập trường năm học 2022-2023.

Tại các buổi tuyên truyền, ĐVTN được cung cấp thông tin về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các hoạt động đã góp phần bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm thúc đẩy thế hệ trẻ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về chủ quyền biên giới, biển đảo góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo Việt Nam.

                                                                                                                                  ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU

BÀI VIẾT LIÊN QUAN