Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Giải pháp phát triển và củng cố các tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

Giải pháp phát triển và củng cố các tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

Nhằm mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội gắn đồng hành với sự phát triển của các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 27/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 336-KH/TĐTN-TCKT về “Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025” tới 100% các huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.

Theo nội dung Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với cấp ủy Đảng địa phương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc vận động, thuyết phục chủ các đơn vị kinh tế tư nhân, hình thành và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Hướng dẫn thủ tục, quy trình thành lập tổ chức Đoàn, Hội và sinh hoạt chi đoàn tại các đơn vị kinh tế tư nhân. Giao Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn là cơ quan thường trực, phối hợp với Ban Phong trào theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cấp bộ Đoàn về công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đối với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh: Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường  vụ Tỉnh  đoàn chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể, thiết thực và phù hợp với địa phương, đơn vị để thực hiện. Đồng thời, báo cáo kết quả theo định kỳ hàng tháng về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn trước ngày 30 hằng tháng).

BAN TỔ CHỨC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN