Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Kết quả thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2019 ở Hưng Yên

Kết quả thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2019 ở Hưng Yên

Kết quả thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của

cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2019 ở Hưng Yên

Thực hiện  Kế hoạch số 39-KH/TĐTN-TCKT, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên  về “Thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2022”, năm 2019 đã thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn dự sinh hoạt chi đoàn tại xã Phương Chiểu, Thành phố Hưng Yên.

Trong năm 2019, 100% cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn thuộc đối tượng quy định đã chủ động xây dựng kế hoạch đi cơ sở của cá nhân và đăng ký với lãnh đạo ban, tổng hợp thành kế hoạch chung cử từng Ban và gửi Ban Tổ chức- Kiểm tra trình Thường trực Tỉnh đoàn phê duyệt theo đúng thời gian quy định. Theo Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban  Bí thư Trung ương Đoàn, cán bộ Đoàn cấp tỉnh đi cơ sở phải đủ 02 tháng (60 ngày/năm), khuyến khích cán bộ đi nhiều hơn 02 tháng; Thời gian đi cơ sở được tính theo phương pháp cộng dồn, trên cơ sở kế hoạch, quyết định cử cán bộ đi công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tính đến 15/11/2019, qua tổng hợp kết quả khai thực hiện kế hoạch đi cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn cho thấy: nhìn chung, đội ngũ cán bộ Tỉnh đoàn thực hiện nghiêm và có ý thức chấp hành, phấn đấu trong thực hiện quy định về thời gian đi cơ sở với tổng số ngày đi cơ sở được tổng hợp như sau: 11/20 đồng chí thực hiện đủ 60 ngày đi cơ sở = 45%; 07/20 đồng chí thực hiện được từ 40 – 50 ngày đi cơ sở = 35%; 04 đồng chí thực hiện được dưới 40 ngày đi cơ sở = 20%. Đến nay, việc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh theo Hướng dẫn số 03 -HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 và Hướng dẫn số 25-HD/TWĐTN-BTC, ngày 01/3/2019  của Ban Bí thư Trung ương Đoàn  được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện đến 100%  đội ngũ cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn. Việc theo dõi, đánh giá kết quả đi cơ sở của cán bộ tỉnh đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tổ chức- Kiểm tra, UBKT Tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

Qua việc đi cơ sở, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời giúp cán bộ Đoàn hiểu cơ sở và đề xuất tham mưu với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 sát với cơ sở và tình hình thực tiễn.

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

         

BÀI VIẾT LIÊN QUAN