Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Năm 2022, Huyện đoàn Văn Lâm chỉ đạo trường THPT Trưng Vương định kỳ hằng tháng sinh hoạt, thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ

Năm 2022, Huyện đoàn Văn Lâm chỉ đạo trường THPT Trưng Vương định kỳ hằng tháng sinh hoạt, thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ

         Thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TG ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021- 2026"; nhằm cụ thể các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, BTV Huyện đoàn Văn Lâm chỉ đạo Đoàn trường THPT Trưng Vương định kỳ sinh hoạt, thảo về về các cuốn sách viết về Bác.

 

  Hoạt động sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2022 của Đoàn trường

 

           Theo đó, mỗi tháng, Đoàn trường lựa chọn các cuốn sách để các cấp bộ Đoàn tham khảo đưa vào tổ chức sinh hoạt thảo luận như: "Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài" tác giả PGS, TS Đức Vượng, Nxb Chính trị quốc gia- sự thật, năm xuất bản: 2010; "Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam" tác giả Võ Nguyên Giáp (chủ biên) Nxb Chính trị quốc gia, năm xuất bản: 2008; "Búp sen xanh" tác giả Sơn Tùng, Nxb văn học, năm xuất bản: 2005; "Hồ Chí Minh vĩ đại một con người" tác giả GS Trần Văn Giàu, Nxb Chính trị quốc gia, năm xuất bản: 2015; "Đồng chí Hồ Chí Minh" tác giả Ép-ghê-nhi Ca-bê-lép, Nxb Công an nhân dân, năm xuất bản 200,; vv…

              Có thể thấy đây là hoạt động sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động tuổi trẻ huyện nhà về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng thanh niên Tiên Lữ thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

 

Huyện đoàn Văn Lâm

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN