Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn tập huấn thông tin tuyên truyền, đối ngoại cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2019

Tỉnh đoàn tập huấn thông tin tuyên truyền, đối ngoại cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2019

Tỉnh đoàn tập huấn thông tin tuyên truyền, đối ngoại cho cán bộ,

đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2019

          Ngày 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn thông tin tuyên truyền, đối ngoại cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2019 với chuyên đề: Chính sách đối ngoại của Việt Nam tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu

Lớp tập huấn thông tin tuyên truyền, đối ngoại cho cán bộ,

đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên

Tham gia lớp tập huấn có 175 học viên là cán bộ Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Tỉnh, Đoàn thanh niên công an Tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư, Bí thư Chi đoàn trong toàn tỉnh. Lớp tập huấn thông tin 8 điểm mới của đường lối đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XII: Thứ nhất, nhiệm vụ đối ngoại được nêu như một thành tố của Chủ đề Đại hội. Bên cạnh bốn thành tố của chủ đề Đại hội XI là: sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, sức mạnh toàn dân tộc, công cuộc đổi mới và mục tiêu tổng quát, chủ đề Đại hội XII bổ sung thành tố thứ năm: “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”. Chủ đề Đại hội bao hàm những nhiệm vụ trọng yếu trong nhiệm kỳ Đại hội. Việc bổ sung các nhiệm vụ đối ngoại vào chủ đề Đại hội khẳng định tầm quan trọng của đối ngoại trong tổng thể đường lối phát triển và bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong 5 năm tới và các năm tiếp theo; Thứ hai, công tác đối ngoại trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 được đánh giá sâu hơn. Trong văn kiện Đại hội XI và các đại hội trước, nội dung này được nêu khái quát trong phần đánh giá chung trên tất cả các mặt. Văn kiện Đại hội lần này nêu rõ thành tựu, nguyên nhân và hạn chế của quá trình triển khai đường lối Đại hội XI.

Thứ ba, mục tiêu đối ngoại được đề cập rõ hơn và ở mức cao nhất. Mục tiêu đối ngoại “vì lợi ích quốc gia, dân tộc” được nêu lần đầu trong Văn kiện Đại hội XI. Văn kiện Đại hội XII làm rõ hơn và phát triển thành “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”; Thứ tư, phương châm chỉ đạo các hoạt động đối ngoại được nêu rõ hơn. Trước khi nêu các nhiệm vụ đối ngoại, Văn kiện chỉ rõ phương châm thực hiện nhiệm vụ là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”; Thứ năm, quan điểm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nêu cụ thể hơn. Khác văn kiện Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII nêu rõ quan điểm: “Kiên quyết, kiên trì” khi triển khai nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thứ sáu, các quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn đối với quá trình hội nhập quốc tế được nêu rõ. Phát triển định hướng hội nhập quốc tế được nêu trong Văn kiện Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII nêu rõ những quan điểm chỉ đạo, các định hướng lớn đối với hội nhập quốc tế trong tất cả các lĩnh vực.

Thứ bảy, công tác đối ngoại đa phương được nhấn mạnh. Văn kiện chỉ rõ định hướng về công tác đối ngoại đa phương là: “Chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương”; “Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc”; Thứ tám, thuật ngữ “đối ngoại nhân dân” được dùng thay cho “ngoại giao nhân dân”, thể hiện rõ hơn vị trí, vai trò và phạm vi của công tác này trong tổng thể các hoạt động đối ngoại của đất nước…

Thanh Bình

Phó Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN