Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Triển khai thực hiện việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022

Triển khai thực hiện việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022

Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở, đẩy mạnh việc rà soát các mặt hoạt động công tác của đoàn cơ sở, ngày 03 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TĐTN-TCKT về “Xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động” tới các Huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giao Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn ch trì phi hp vi các Ban, bộ phận Tỉnh đoàn theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Xây dng kế hoch, chỉ đạo trin khai mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” phù hợp với tình hình ti địa phương, đơn vị.

Theo đó, Kế hoạch này áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022, gồm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Ở mỗi nội dung chủ động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa chi tiết theo các nội dung phù hợp, đúng định hướng của Trung ương Đoàn.

Về quy trình thực hiện, trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Đoàn cấp huyện về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” xong trước ngày 10/10 của năm trước. Đoàn cấp huyện phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trước ngày 15/10 của năm trước. Hằng năm, Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động”. Kết quả triển khai thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” là tiêu chí quan trọng đánh giá đoàn cơ sở và là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Đây cũng là nội dung đánh giá trong bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện hằng năm. Đặc biệt, hằng năm, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động” của các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh gắn với các Kế hoạch, kiểm tra giám sát hằng năm. Đồng thời, tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm triến khai đoàn cơ sở “3 chủ động” giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh và tố chức tuyên dương đoàn cơ sở “3 chủ động” 2 lần/nhiệm kỳ theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

                                                                 Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN