Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2022-2027

Năm 2022 là năm quan trọng diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của quê hương, đất nước; trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp cơ sở trong toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027 tạo tiền đề cho việc chỉ đạo, triển khai Đại hội cấp cơ sở tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, từ cuối năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản về chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng thời chỉ đạo, phân công các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn theo dõi các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc tăng cường đi cơ sở theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra.

Để làm tốt công tác đánh giá việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đơn vị, trên cơ sở đó phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo,tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở theo các khối, đối tượng, cụ thể: Thành Đoàn Hưng Yên lựa chọn 01 đơn vị Đoàn phường; Huyện đoàn Văn Giang và Huyện đoàn Tiên Lữ, mỗi đơn vị chọn 01 đơn vị Đoàn cấp xã; Đoàn khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh chọn 01 đoàn cơ sở thuộc khối công chức, viên chức và 01 đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chọn 01 đoàn cơ sở và Đoàn trường Đại học Tài chính- Quản trị kinh doanh chọn 01 chi đoàn.


 Đoàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tổ chức Đại hội Điểm cấp cơ sở của tỉnh

Đối với đơn vị cấp cơ sở được tỉnh lựa chọn làm điểm, trong 02 ngày 20-21/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về tổ chức Đại hội đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Tính đến nay, các đơn vị Đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm và 100% các đơn vị đoàn cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở. Trong quá trình triển khai, nhìn chung, các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức đại hội, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Có thể đánh giá một số kết quả trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2027, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện thường xuyên và kịp thời, đảm bảo trang trọng, phù hợp; huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị; trong đó phát huy được vai trò của các công cụ tuyên truyền trực quan và mạng xã hội.

Thứ hai, về công tác xây dựng, chuẩn bị dự thảo các văn kiện đại hội; đề án, kế hoạch tổ chức đại hội điểm chuẩn bị có tính khái quát, đánh giá được những mặt mạnh, kết quả đạt được; chỉ ra những hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phương hướng nhiệm kỳ mới được xây dựng phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên; cơ bản bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đoàn cấp trên và theo thực tế nhiệm vụ chính trị, điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị.

Thứ ba, về công tác chuẩn bị nhân sự, việc xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn của các đơn vị cơ sở đảm bảo đúng hướng dẫn, quy trình; quá trình chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo hướng dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định trên cơ sở cán bộ quy hoạch đã được phê duyệt. Cán bộ chủ chốt từ cấp cơ sở trở lên được các đơn vị lựa chọn bám sát theo tiêu chí có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác thanh vận, độ tuổi cán bộ Đoàn được quy định theo công việc được giao và có thể hơn từ 01đến 02 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác theo quy định tại Điều 7, Điều 11 trong Quy chế cán bộ Đoàn.

Công tác chuẩn bị nhân sự bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội được chuẩn bị đảm bảo theo quy định, có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên. Cụ thể, tiêu chuẩn Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở yêu cầu trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh vận, giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

Phát huy kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở thời gian qua; sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tinh thần xung kích, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo đại hội Đoàn các đơn vị trong toàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ quy định và đạt kết quả cao. Thông qua đó, tạo tiền đề vững chắc tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, góp phần đem sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn