Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA THANH NIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA THANH NIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

               "Thanh niên là lực lượng trẻ, lực lượng xung kích cách mạng của Đảng, một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, với đặc thù về tâm lý, lứa tuổi ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình… vừa là ưu điểm, cũng lại là đặc điểm, là đối tượng mà thế lực thù địch lợi dụng thanh niên để thực hiện âm mưu chống phá Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng , Đoàn các cấp cần tăng cường lãnh đạo thường xuyên chăm lo định hướng giáo dục thanh niên về chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, giúp thanh niên có sức đề kháng tốt trước âm mưu của thế lực thù địch từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

 

            Những thập niên đầu của thế kỷ XX, trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn khi đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin thành tựu tư tưởng vĩ đại của con người, do C.Mác - Ph. Ăngghen đặt nền móng tại Đức vào khoảng đầu thế kỷ XIX, được V.I. Lênin kế thừa, phát triển từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tại Nga. Đây là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất chỉ rõ lực lượng, con đường, phương pháp để giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.

          Năm 1930, sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng. Trải qua các tiến trình giai đoạn cách mạng, Đảng đã đúc kết và xác định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và của dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi”. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991) Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng và khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng; Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) và nhiều văn kiện các kỳ Đại hội Đảng ta đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn cách mạng Việt Nam và nguyện vọng của Nhân dân ta.

            Từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, phe xã hội chủ nghĩa tan rã, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện được mục tiêu đen tối đó, các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng thường xuyên tìm mọi cách để xuyên tạc, đả phá, hạ thấp và đi đến phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thực hiện ý đồ làm Đảng ta mất phương hướng chính trị, phân rã về tư tưởng và tổ chức, không còn là đội tiền phong của giai cấp công nhân; không còn là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân và của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, nhiệm vụ sống còn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng trước kẻ thù - những tư tưởng tư sản, tiểu tư sản của các học giả tư sản, của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cơ hội, xét lại dưới mọi màu sắc.

          Các quan điểm sai trái, thù địch tác động rất nguy hại, có thể gây phân tâm, lo lắng, hoang mang trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; làm suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thắng lợi của công cuộc đổi mới. Thực tiễn đã xuất hiện sự dao động, hoài nghi ở một mức độ, phạm vi nhất định của một bộ phận người dân, thậm chí có người đã phản bội dân tộc, tham gia chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đối với lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên với đặc thù về tâm lý, lứa tuổi ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình. Một số cán bộ, đoàn viên, thanh niên có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, nhận thức chưa sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; cá biệt còn có trường hợp phụ họa theo những quan điểm sai trái, thù địch. Mặt khác, hiện nay đã xuất hiện nhiều vấn đề tư tưởng nảy sinh ở cơ sở chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Chính vì vậy, giai đoạn hiện nay, nếu thanh niên không có “sức đề kháng tốt” trước những tác động của thế lực thù địch sẽ gây nguy hiểm ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng chính trị, dẫn đến giảm sút niềm tin, ý chí quyết tâm, tu dưỡng, rèn luyện; đồng thời tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, lối sống, làm cho một bộ phận bị "lây nhiễm", có thể dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

         Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra mắt Câu lạc bộ "Lý luận trẻ" tỉnh Hưng Yên năm 2019

 

         Thời gian qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống yêu nước cho thanh niên; đẩy mạnh tổ chức triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với với thanh niên, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

          Để tăng cường “sức đề kháng” nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về bản chất khoa học, cách mạng, vai trò của Chủ nghĩa Mác- Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tập hợp, giáo dục đoàn viên tìm hiểu những giá trị, những nguyên lý bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích dân tộc, từ đó xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời đại có rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trở thành những viên gạch hồng biết vận dụng những tri thức vào thực tiễn học tập và công tác, biết và luôn chủ động nhận diện, phân tách, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định cần thực hiện các giải pháp sau:

         Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên: Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối và các nghị quyết, chương trình hành động cách mạng của Đảng, của Đoàn các cấp; 4 bài lý luận chính trị, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên với phương châm ngắn ngọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ tiếp cận trên các nền tảng số giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thể học tập, nghiên cứu ở nhiều không gian, thời gian và hoàn cảnh khác nhau. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kiên quyết phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”trên mạng xã hội. Tổ chức, tham gia có hiệu quả các cuộc thi về chủ đề lý luận chính trị, các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng, phát triển mô hình Câu lạc bộ "Lý luận trẻ" ở các cấp bộ Đoàn. Định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn trong nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên.

          Hai là, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng;.bồi dưỡng khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ: Thường xuyên xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ, đảng viên trẻ gương mẫu về đạo đức, lối sống, phát huy năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động Đoàn. Coi trọng xây dựng và nhân rộng mô hình Chi đoàn mạnh. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tổ chức và hoạt động Đoàn, đảm bảo thực sự là tổ chức vì thanh niên, nơi tập hợp, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên; là người bạn, người đồng chí, đồng hành với thanh niên. Gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn vào giải quyết những vấn đề mới, bức xúc trong đơn vị, địa phương đang đặt ra với thanh niên.

          Nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, địa phương của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); cán bộ đoàn, đảng viên trẻ thực hiện tốt đăng ký phấn đấu, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt, tham gia đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng theo định kỳ. Quan tâm, chăm lo giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng và đào tạo cán bộ trẻ.

          Ba là, tăng cường giáo dục pháp luật Nhà nước và quản lý, rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên: Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, quản lý về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, động cơ, thái độ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành vi, thói quen chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, đánh giá, phân loại đoàn viên thanh niên. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm kỉ luật phát ngôn, giữ gìn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm các qui định về quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội; không lan truyền, chia sẻ những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, thư có danh nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối. Coi trọng bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng tham gia internet, mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

           Bốn là, tiếp tục phát huy hiệu quả của các công cụ truyền thông của Đoàn trên không gian mạng: Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" các trang fanpage  của Đoàn Thanh niên,  Cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của Đoàn các cấp tăng cường các tuyến bài viết, chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, duy trì hiệu quả chuyên mục “Theo dấu chân Bác”; xây dựng tài liệu sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm hằng tháng dưới hình thức infographic bảo đảm chính xác, kịp thời nhằm chủ động định hướng dư luận xã hội và tư tưởng trong thanh niên nhằm xây dựng lối sống đẹp, lành mạnh trong thanh niên Hưng Yên. Các cấp bộ Đoàn, ĐVTN thường xuyên truy cập, viết tin, bài, videoclip, comment trên Blog, facebook, youtube, twitter, zalo, Mocha... về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin xấu, độc trên Internet; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước…

          Năm là, tổ chức Đoàn các cấp tăng cường tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội: Cần chỉ đạo thống nhất về công tác tổ chức, quan điểm hành động cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; chủ động tham gia nắm, dự báo, báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa bàn, từ đó có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, định hướng, giải quyết kịp thời. Động viên, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng hình thức phù hợp, đúng qui định; coi trọng đăng tải, chia sẻ các bài viết đấu tranh chuyên sâu do cấp trên cung cấp và các tin, bài tích cực nhằm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu" trong tuyên truyền đấu tranh; tham gia comment (bình luận) ủng hộ thông tin tích cực để tạo hiệu ứng sâu rộng, lấn át các thông tin xấu độc; tích cực viết, đăng tải bài đấu tranh trực tiếp với các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh.

          Căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đơn vị, địa phương kiện toàn, mở rộng lực lượng, bảo đảm vật chất, phương tiện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, rút kinh nghiệm hoạt động đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng đấu tranh. Tăng cường trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả và chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hạn chế, yếu kém, sai phạm. 

        Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn, hết sức nóng bỏng, gay gắt, phức tạp, lâu dài và ngày càng quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN. Chính vì vậy tăng cường “sức đề kháng” nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ - lực lượng tiên phong xung kích cách mạng của Đảng là góp phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, góp phần bảo vệ chế độ, tham gia giữ gìn những thành quả cách mạng, gìn giữ nền tảng tư tưởng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn./.

Trần Đăng Đạt - Ủy viên BTV Tỉnh đoàn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN