Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 
 
Hiểu biết về : Điều LỆ ĐỘI TNTP Hồ CHÍ MINH

 1. Cấu trúc của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh
 
    Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  khoá VIII thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2003, quy định gồm 7 Chương và 17 Điều, cụ thể như sau:

     -  Chương I: Đội viên (từ Điều 1 đến Điều 4)

    - Chương II: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  (từ Điều 5 đến Điều 9)
 
    -  Chương III: Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhi đồng (từ Điều 10 đến Điều 11)

    -  Chương IV: Tài chính của Đội (từ Điều 12 đến Điều 13)

    -  Chương V: Công tác kiểm tra của Đội (Điều 14)

    -  Chương VI: Khen thưởng và kỉ luật (Điều 15, Điều 16)

    -  Chương VII: Sửa đổi Điều lệ Đội (Điều 17)

    2. Tầm quan trọng của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
 
    - Điều lệ là văn bản mang tính pháp quy của một tổ chức, bắt buộc mọi thành viên trong tổ chức đó phải thực hiện.
 
    - Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh chính là văn bản quy định về mục tiêu, tính chất, nhiệm vụ, vai trò, nguyên tắc tổ chức hoạt động  để đội viên phấn đấu thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, có  mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, giúp đỡ nhi đồng; thực hiện Quyền và bổn phận trẻ em.
 
    - Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh bắt buộc mọi đội viên, tập thể Đội phải có trách nhiệm thi hành nghiêm túc. Do vậy Điều lệ Đội sẽ giúp cho Đội hoạt động đúng mục tiêu, nguyên tắc, giữ nghiêm kỉ luật góp phần giáo dục toàn diện đội viên và xây dựng Đội vững mạnh.

    3. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh:
 
    Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm có phần mở đầu, 7 chương và 17 Điều. Nội dung cơ bản của các chương và điều được quy định trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh như sau:
 
    - Chương I: Đội viên ( từ Điều 1 đến Điều 4)
 
    Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh nêu rất rõ trong Chương I đó là:

    + Xác định độ tuổi, điều kiện được kết nạp vào tổ chức Đội. 

    + Người đội viên phải thực hiện theo lời hứa đội viên.

    + Đội viên có những quyền tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đội, được tham gia ứng cử và đề cử vào Ban chỉ huy chi đội, liên đội. Điều này thể hiện tính dân chủ của Đội TNTP Hồ Chí Minh đối với đội viên.

    + Đội viên là thành viên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, phải thực hiện các nhiệm vụ chung của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

    - Chương II: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  (Từ Điều 5 đến Điều 9)

    Chương II khẳng định rõ Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Điều lệ Đội khẳng định Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Như vậy với nguyên tắc này, Đội đã phát huy tính dân chủ của đội viên.
 
    - Chương III: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với nhi đồng (Từ Điều 10 đến Điều 11)
 
    Đội TNTP Hồ Chí Minh có trách nhiệm và cũng là vinh dự khi được giao trọng trách dìu dắt các em nhi đồng, giúp đỡ các em sinh hoạt theo Sao cho đến tuổi Thiếu niên  và có đủ điều kiện kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.

    - Chương IV: Tài chính của Đội (Từ Điều 12 đến Điều 13)

    Nhằm tạo điều kiện cho Đội hoạt động, Chương IV quy định rõ về nguồn tài chính của Đội, Ban chỉ huy liên đội, chi đội và tổng phụ  trách Đội chịu trách nhiệm quản lí và sử dụng nguồn quỹ theo đúng quy định  của Điều lệ Đội.

    - Chương V: Công tác kiểm tra của Đội (Điều 14)

    Chương V trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã nêu cụ thể phải kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Đội để từ đó đánh giá khen thưởng, kỉ luật xét thành tích cụ thể mà liên đội, chi đội đó đạt được.

    - Chương VI: Khen thưởng và kỉ luật (Điều 15, điều 16)
Đội TNTP Hồ Chí Minh coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, lấy việc phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm. Cùng với việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng đột xuất, sau mỗi đợt thi đua, mỗi học kì hay một năm, các tập thể Đội lựa chọn, giới thiệu các cá nhân, tập thể điển hình đề nghị khen thưởng.

    Lấy việc động viên, giúp đỡ là chính nên kỉ luật trong Điều lệ  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đưa ra các hình thức kỉ luật như: Phê bình, khiển trách. Trường hợp đội viên vi phạm khuyết điểm đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị xoá tên khỏi danh sách đội viên.

    - Chương VII: Sửa đổi Điều lệ Đội (Điều 17)
 
    Việc sửa đổi Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có quyền sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến chính đáng của đội viên và tập thể quy định.

    4. Nguyên tắc tự nguyện của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

    Nguyên tắc này thể hiện tính dân chủ của Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu và quyền được lựa chọn của thiếu nhi trước khi vào Đội, thừa nhận Điều lệ Đội, tự nguyện tham gia tích cực cac hoạt động của Đội. Từ đó đội viên có trách nhiệm xây dựng tổ chức và tập thể Đội. Đội phải mở rộng các hình thức hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đội viên và thiếu nhi.

    5. Nguyên tắc tự quản của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

    Nguyên tắc này thể hiện sự tự quản của Đội TNTP Hồ Chí Minh có sự hướng dẫn của phụ trách Đội nghĩa là khẳng định tính độc lập tương đối của tổ chức Đội và Đội là tổ chức của thiếu nhi.
 
    Tự quản của Đội TNTP Hồ Chí Minh là thể hiện tính đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng định tổ chức Đội là của chính các em đội viên, đồng thời cũng thể hiện rõ khả năng làm chủ của các em. Phương châm đối với đội viên là tự giáo dục là chính, nhưng cần có sự hướng dẫn của phụ trách và công tác giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của tổ chức Đội với tư cách là một lực lượng giáo dục.
 
    Sự tự quản của Đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện:
 
    - Mọi công việc của Đội ở chi đội, liên đội đều do các tập thể và đội viên bàn bạc.
 
    - Các quyết định của liên, chi đội đều được thực hiện khi quá nửa số đội viên đồng ý. 

    5. Phương pháp vận dụng nguyên tắc tự nguyện, tự quản vào thực tiễn hoạt động Đội:
 
    + Vận dụng phải phù hợp với lứa tuổi và sở trường của đội viên để các em có điều kiện phát huy năng lực, tự giác làm chủ bản thân đồng thời biết hợp tác trong hoạt động để đạt được kết quả mong muốn.
 
    + Luôn chú ý vai trò tự quản của đội viên. 
 
    + Tăng cường chất lượng sinh hoạt theo phân đội ( nhóm nhỏ). Như vậy sẽ phát huy tối đa chất lượng hiệu quả công việc.
 
    + Lựa chọn, bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội và các phân đội theo tiêu chuẩn: Nhiệt tình, nắm vững Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, gương mẫu, có phương pháp làm việc khoa học, có tư thế, tác phong mẫu mực, kết quả học tập từ khá trở lên, yêu thích hoạt động Đội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và biết chịu trách nhiệm trước việc mình làm, biết cách tập hợp các bạn,...

 

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

PHẦN MỞ ĐẦU

Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.

Đội là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường và địa bàn dân cư.

Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đội TNTP Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới, vì quyền lợi của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập ngày 15/5/1941.

CÁC BIỂU TRƯNG CỦA ĐỘI

 

Cờ Đội :       

 -          Nền đỏ.

-          Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

-          Ở giữa có hình huy hiệu Đội.

-          Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

 

 

ĐỘI CA :

 

Huy hiệu Đội :                                                          

Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.

Khẩu hiệu Đội :

 “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa

   Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.

-          Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).


 

PHẦN I

Chương I

ĐỘI VIÊN

Điều 1 :

Thiếu niên việt Nam từ 9 đến 14 tuổi, có những điều kiện sau đây đều được vào đội :

-          Tự nguyện xin vào đội.

-          Đước quá nữa số đội viên trong chi đội đồng ý.

Điều 2 :

Lời hứa đội viên :

1.       Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

2.       Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

3.       Giữ gìn danh dự Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

Điều 3 :

Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có quyền :

1.       Yêu cầu Đội và Đoàn giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.

2.       Yêu cầu Đội và Đoàn bảo vệ quyền lợi của mình theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn, Đội.

3.       Được sinh hoạt Đội và bàn bạc, quyết định mọi công việc của liên, chi đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào ban chỉ huy liên, chi đội.

Điều 4 :

Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :

1.       Thực hiện Điều lệ Đội, nghi thức Đội và chương trình rèn luyện đội viên.

2.       Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu lớn lên là công dân tốt, là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3.       Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng noi theo, giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Chương II

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Điều 5 :

-          Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở là liên đội và chi đội.

-          Hội Đồng Đội Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho tổ chức Đội, do Ban chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra và giúp Đoàn phụ trách Đội.

Điều 6 :

Đội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của Phụ trách đội. Khi quyết định công việc của chi đội hoặc liên đội, phải được quá nữa số đội viên của chi đội, liên đội đồng ý thì Nghị quyết của Đội mới có giá trị.

Điều 7 :

-          Tổ chức cơ sở của Đội được thành lập trong trường học và địa bàn dân cư.

-          Trong các trường Đội, Cung, Nhà thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội … được thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động theo Điều lệ, Nghi thức Đội.

Điều 8 :

-          Có từ 3 đội viên trở lên thành lập một chi đội. Chi đội có nhiều đội viên được chi thành các phân đội.

-          Trong các trường hoặc ở địa bàn dân cư có từ hai chi đội trở lên thì thành lập một liên đội.

Việc thành lập các chi đội, liên đội do Hội Đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp ra quyết định.

Điều 9 :

Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm.

-          Ban chỉ huy liên đội, chi đội do đại hội liên đội, chi đội bầu. Ở các đơn vị thành lập tạm thời Ban Chỉ huy đội do Hội Đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.

-          Phân đội trưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội cử.

Chương III

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỚI NHI ĐỒNG

Điều 10 :

-          Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

-          Đội giúp đỡ nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên TNTP.

Điều 11 :

Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo chương trình dự bị rèn luyện đội viên, mỗi Sao nhi đồng có số lượng tối thiểu 5 em, trong đó có 1 trưởng Sao.

Chương IV

TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI

Điều 12 :

-          Kinh phí của Đội và hoạt động thiếu nhi do Nhà nước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo qui định hiện hành.

-          Quỹ Đội : Được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của đội viên; do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức quốc tế và cá nhân ủng hộ.

Điều 13 :

Quỹ của liên đội và chi đội do Ban Chỉ huy liên đội, chi đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội Đội.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 14 :

Những tập thể và cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng.

Điều 15 :

Những đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước liên đội, chi đội. Trường hợp đặc biệt bị xóa tên trong danh sách đội viên.

Chương VI

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐỘI

Điều 16 :

Điều lệ Đội do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định.

 

 

PHẦN II

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Được sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Hội Đồng Đội Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh ban hành bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh để giúp các em đội viên, các anh chị Phụ trách, các tổ chức Đoàn, Hội Đồng Đội thực hiện đúng Điều lệ Đội.

Điều lệ sửa đổi được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thông qua tại Hội nghị lần III ngày 30/7/1998 thể hiện những quan điểm đổi mới của Đảng, của Đoàn với tư cách Đội là một lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Có phương thức giáo dục riêng của Đội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác Đội và mong muốn hoạt động, học tập của đội viên, thiếu nhi nước ta hiện nay.

              I.      PHẦN MỞ ĐẦU.

Phần mở đầu của bản Điều lệ Đội nêu rõ tính chất, vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của Đội. Đồng thời, quy định các biểu trưng của Đội như : Cờ Đội, huy hiệu Đội, Đội ca và khăn quàng đỏ.

Điều lệ Đội khẳng định : “ … là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách”. Nội dung này khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính chất quần chúng và tính cách mạng, đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ Kính yêu đã lựa chọn. Đội tập hợp thiếu nhi từ 9 đến 14 tuổi vào Đội và từ 6 đến 8 tuổi là tuổi dự bị của Đội tham gia các hoạt động mang tính giáo dục theo quan điểm của Đảng được thể hiện bằng phương thức giáo dục đặc trưng của Đội là thông qua các hoạt động, đáp ứng nhu của của đội viên và thiếu nhi.

Tính chất quần chúng và cách mạng của Đội được khẳng định từ kết quả thực tiễn của Đội đã dành được trong quá trình hoạt động và phát triển của mình. vai trò, vị trí của Đội được khẳng định : “Đội là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi”.

Đội được khẳng định : “Là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường” thể hiện vị trí và sự lớn mạnh của Đội trong quá trình hoạt động. Tạo cho đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể mà Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang sắc thái riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của một tổ chức trẻ em, kết hợp với sự hướng dẫn của anh, chị phụ trách.

Đội là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa thể hiện tính phát triển của tổ chức Đội và vừa là nhiệm vụ của Đội giúp đội viên phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS góp phần trực tiếp vào việc đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp của Đoàn. Mục đích của Đội thể hiện rõ ràng ở khẩu hiệu Đội. Khẩu hiệu có 2 vế vừa gắn nhiệm vụ cách mạng của đất nước, vừa gắn với lý tưởng. Việc thực hiện mục tiêu của Đội được thể hiện rõ ở những nhiệm vụ của Đội và đội viên mà được cụ thể hóa phù hợp với lứa tuổi các em, với vai trò, vị trí và khả năng của tổ chức Đội. Đội phải góp phần trực tiếp vào việc giúp đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, người công dân tốt, người đoàn viên TNCS.

Việc khẳng định Đội là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi” là thể hiện vai trò chủ động và nòng cốt của Đội trong việc tập hợp thiếu nhi vào các hoạt động, đồng thời cũng thể hiện rõ Đội là tổ chức của các em.

Điều lệ đã khẳng định : “Đội hoạt động trong nhà trường và địa bàn dân cư” là thể hiện vị trí của Đội trong xã hội, quy định phạm vị hoạt động và yêu cầu phát triển tổ chức Đội ở cả trong và ngoài nhà trường.

Mục tiêu của Đội còn được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ của Đội và đội viên.

Nhiệm vụ thứ nhất : Các tập thể Đội và đội viên đều phải phấn đấu, rèn luyện thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng việc mỗi đội viên phải nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đội, Nghi thức Đội và Chương trình rèn luyện đội viên.

Nhiệm vụ thứ hai : Các tập thể Đội phải có trách nhiệm giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động, vui chơi … Đây là nhiệm vụ thể hiện rõ tính quần chúng của Đội. Đáp ứng các nhu cầu của đội viên trong quá trình phấn đấu học tập của mình.

Nhiệm vụ thứ ba : Việc các tập thể Đội và đội viên phải thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em đã được nêu ở Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhiệm vụ này thể hiện nghĩa vụ của người công dân nhỏ tuổi để từ đó hình thành những phẩm chất của người công dân tốt sau này. Mặt khác, khi các em thực hiện tốt các điều quy định trong luật nghĩa là các em đã từng bước trưởng thành trong quá trình phấn đấu của mình.

CÁC BIỂU TRƯNG CỦA ĐỘI

Các biểu trưng của Đội được quy định và thực hiện thống nhất trong cả nước như sau :

Cờ Đội : Điều lệ quy định thống nhất trong cờ Đội có nền màu đỏ, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Huy hiệu Măng non ở giữa, không gọi là cờ liên đội, chi đội mà chỉ gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình phải may đúnh quy định của Điều lệ và có thể ghi tên liên đội trên cờ dưới huy hiệu Măng non và có tua vàng ở ba cạnh.

Huy hiệu Đội : Theo mẫu ở phần I các biểu trưng của Đội.

Đội ca : Bài hát “Cùng nhau ta đi lên” nhạc và lời của Phong Nhã.

Khăn quàng : Bằng vải đỏ, có tỷ lệ quy định chiều cao bằng ¼ cạnh đáy để phù hợp với đội viên nhiều lưới tuổi.

-          Đối với khăn của đội viên có kích thước :

Chiều cao : 0,25m.

Cạnh đáy : 1m.

-          Đối với khăn của phụ trách có kích thước :

Chiều cao : 0,3m.

Cạnh đáy : 1,2m.

Đội viên và phụ trách quàng khăn đỏ khi sinh hoạt Đội và trong các hoạt động của Đội.

Trường hợp đặc biệt, đội viên chưa có khăn quàng thì nhất thiết phải đeo huy hiệu Đội.


II.     CHƯƠNG ĐỘI VIÊN.

* Các điều kiện vào Đội :

-          Về tuổi : Điều lệ quy định mọi thiếu niên từ 9 đến 14 tuổi đều có quyền xin vào Đội.

-          Các em thiếu niên phải tự nguyện vào Đội bằng cách tự mình trình bày nguyện vọng hoặc viết đơn xin vào Đội với chi đội và phải tìm hiểu Điều lệ Đội.

-          Sau khi ti??

BÀI VIẾT LIÊN QUAN