Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn

Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn, áp dụng với Thủ trưởng các ban, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các ban, đơn vị thuộc cơ quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/9/2015 và thay thế Quyết định số 1868/QĐ - TƯĐTN ngày 29/7/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành Quy chế dân chủ của cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Mục đích của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương Đoàn và các Ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn; Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc có năng suất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới; Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Quy chế quy định dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm: Dân chủ trong nội bộ cơ quan; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Quy chế được áp dụng đối với Thủ trưởng các ban, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các ban khối phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thuộc Cơ quan Trung ương Đoàn.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của Ban Bí thư, Người đứng đầu cơ quan và các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị.

Dân chủ thực hiện trong khuôn khổ của Hiến pháp, pháp luật và quy chế, quy định của cơ quan Trung ương Đoàn; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tải thông tin chi tiết về Quy chếtại đây

Theo doanthanhnien.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN