Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn hướng dẫn thực hiện xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động

Tỉnh đoàn hướng dẫn thực hiện xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động

Tỉnh đoàn hướng dẫn thực hiện xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động

         

         Ảnh1: Tỉnh đoàn chỉ đạo Thành đoàn Hưng Yên triển khai điểm

xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động

           Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động, giai đoạn 2018-2022”, ngày 06/7/2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022

          Đối tượng áp dụng: triển khai xây dựng đối với các Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh; Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, thực hiện và kịp thời báo cáo. Nội dung: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của tùng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtobe...); Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; quy trình chuyến sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên....;Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách nhũng đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt là đối tượng thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; Chủ động phố biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nứớc, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên; Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên: Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên; Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ; Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1(1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội); Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiến tiến. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan: Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối họp giữa các ban, ngành, đoàn thể đế thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao; Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở; Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn, khu phố… trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; Chủ động phối họp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Qui trình thực hiện theo các bước: Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch nêu rõ lộ trình thực hiện và báo cáo, đăng ký với Ban Thường vụ huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” xong trước ngày 10/10 của năm trước; Bước 2. Đoàn cấp huyện phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ và Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn xong trước ngày 15/10 của năm trước; Đoàn cấp tỉnh phân công ban chuyên môn theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; Bước 3. Hằng năm, Ban Thường vụ huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành kiếm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động”. Thực hiện lồng ghép việc thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triến khai, giới thiệu, biểu dương các đơn vị thực hiện có hiệu quả mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” trong các kỳ họp Ban chấp hành, hội nghị của Đoàn tại đơn vị.

          Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cuối năm kim tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động” đối với các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng, đủ, đảm bảo nội dung “3 chủ động”.

Thanh Bình

Ban TC – KT Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN