Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Góp ý báo cáo chính trị của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Góp ý báo cáo chính trị của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Công văn về việc thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu cấp tỉnh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Dự thảo Báo cáo tải về tại: http://tinhdoanhungyen.org.vn/van-ban/du-thao-bao-cao-cua-uy-ban-hoi-lhtn-viet-nam-tinh-khoa-iv-trinh-dai-hoi-dai-bieu-hoi-lhtn-viet-nam-tinh-hung-yen-lan-thu-v-nhiem-ky-2019-2024.html

Văn bản tham gia góp ý gửi về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn). Số ĐT: 02213.550.798, địa chỉ Email: banphongtraotdhy@gmail.com, trước ngày 07/9/2019.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN