Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư

Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư

Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá VII về “Công tác thanh niên trong thời kỳ mới”

Đảng Cộng sản Việt Nam
   Ban Chấp hành Trung ương

 Số: 66 – CT/TW

Hà Nội, ngày 20 - 3- 1996
 
 
 
I - Tình hình thanh niên và công tác thanh niên.
1.Tình hình thanh niên.                                                          
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 4, phong trào thanh niên nước ta phát triển tốt hơn. Nhiều mặt mạnh của thanh niên như trình độ học vấn, năng động, giàu lòng yêu nước, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu và tụt hậu, có? thức tự lực, tự cường, chủ động chuẩn bị hành trang cho mình để vào đời lập thân, lập nghiệp ... được khẳng định và phát huy.
            Tuyệt đại bộ phận thanh niên ta ủng hộ và tham gia tích cực vào công tác đổi mới của đất nước. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh có sức động viên thanh niên tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của  Đảng và Nhà nước. Đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến và tài năng trẻ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Lòng tin đã được củng cố và tăng thêm. Thanh niên quan tâm hơn đến tình hình chính trị, kinh tế xã- hội trong nước và trên thế giới: tham gia tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị để xây dựng và phát triển nhanh đất nước. Tính tự lập, không ỷ lại cao hơn trước.
            Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên còn mơ hồ về chính trị, chưa xác định đúng mục đích cuộc sống, thiếu ?chí khắc phục khó khăn, bàng quan, thiếu trách nhiệm với gia đình, với xã hội, sống thực dụng. Các khó khăn của thanh niên như thiếu việc làm, ít được đào tạo nghề, thất học, mù chữ, sức khoẻ và và thể lực thấp..., tuy đã được cố gắng giải quyết từng bước nhưng vẫn còn gay gắt. Các tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, cờ bạc, và phạm pháp trong thanh thiếu niên giảm chưa đáng kể.
 
2. Về công tác thanh niên.
Từ sau khi có Nghị Quyết 4 đến nay, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và xã hội đã quan tâm hơn đến công tác thanh niên. Nhiều tỉnh, thành uỷ, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể có chương trình, kế hoạch công tác thanh niên( định kỳ nghe Đoàn Thanh niên báo cáo, chăm lo xây dựng tổ chức và giải quyết các yêu cầu chính đáng của Đoàn, Hội, Đội, phát triển Đảng trong thanh niên...). Chính phủ đã ban hành một số chính sách cụ thể và có những chương trình kinh tế- xã hội phát huy được lực lượng thanh niên. Hệ thống luật  pháp có liên quan đến thanh niên cũng được hoàn thiện dần.
            Đoàn Thanh niên Cộng Sản  Hồ Chí Minh có nhiều cố gắng, tiến bộ trong việc định hướng chính trị và phát triển phong trào thanh  niên. Phương thức hoạt động của Đoàn từng bước phù hợp với tình hình mới, gắn với các chương trình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của đất nước và chăm lo lợi ích thanh niên. Công tác xây dựng Đoàn có chuyển biến tích cực. Số thanh niên được kết nạp vào Đoàn, số đoàn viên ưu tú và cơ sở đoàn khá, mạnh tăng lên. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có  nhiều tiến bộ với nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp đa dạng, phong phú đã tập hợp được ngày càng nhiều thanh niên vào tổ chức. Vai trò và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong thanh niên và trong xã hội được năng cao.
            Tuy nhiên, so với yêu cầu của Nghị Quyết 4, công tác thanh niên vẫn còn nhiều tồn tại và  khuyết điểm. Một số cấp uỷ ít chú ? đến định hướng của phong trào thanh niên, khoán trắng công tác thanh niên cho Đoàn, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, chưa thực sự coi công tác xây dựng Đoàn là một bộ phận của công tác xây dựng và phát triển Đảng. Việc tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên còn hạn chế. Một số chủ trương, chính sách có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên chưa được thể chế hoá. Việc tổ chức và duy trì sinh hoạt thường xuyên ở cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân, liên doanh với nước ngoài, trong vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa trong thanh niên, lãnh đạo của Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh còn yếu. Việc tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội còn thấp so với tổng số thanh niên.
 
II - Một số chủ trương và giải pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.
Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số việc sau :
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, kết quả và kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết, những vấn đề thanh niên đưa vào nội dung Đại hội Đảng các cấp và xây dựng chương trình công tác thanh niên trong những năm tới. Xác định rõ hơn trách nhiệm của gia đình, nhà nước, các nghành, các đoàn thể đối với việc bồi dưỡng và phát huy lực lượng trẻ.
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với Đoàn thanh niên và công tác thanh niên ở từng cấp, ở mọi địa bàn, đối tượng, thực sự coi xây dựng Đoàn là một bộ phận quan trọng của  công tác xây dựng Đảng.
 
2. Chỉ đạo hệ thống thông tin đại chúng, nhà trường, gia đình và các đoàn thể coi trọng giáo dục chính trị, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hoá dân tộc cho thanh niên, làm cho thanh niên hiểu rõ tình hình đất nước để nâng cao trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng xã hội và gia đình, giáo dục thanh niên hướng tới chân- thiện –mỹ, lập nghiệp lớn vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trong các trường học, cần coi trọng việc giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, thế giới quan Mác-Lê-nin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên.
 
3. Chăm lo tốt việc phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Tăng cường công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học một cách có hiệu quả, nhất là đối với thanh thiếu niên vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Việc này cần huy động lực lượng thanh niên trong các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung phong, bộ đội biên phòng, học sinh, sinh viên...Nhà nước có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên, Hội thanh niên, tổ chức các lực lượng này và huy động rộng rãi hơn các lực lượng xã hội tham gia xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học.
- Nhà nước có chính sách phù hợp ( như chính sách học bổng, chỗ ở cho sinh viên, phát triển các trường dân tộc nội trú, dự bị, bổ túc văn hoá v.v..) nhằm tạo điều kiện cho thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, con em các gia đình có công với nước, thanh niên nghèo, thanh niên dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa...được học tập để nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp và tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các ngành, các cấp. 
   - Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy cho việc năng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, cho các trung tâm đào tạo chất lượng cao, các trung tâm phát triển năng khiếu, các câu lạc bộ thanh niên nghiên cứu khoa học- công nghệ, khuyến khích thanh niên thực hiện các dự án chuyển giao tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, sớm phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ trên các lĩnh vực, có kế hoạch để sử dụng và phát huy tài năng trẻ, nhất là các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
   - Có chính sách phổ cập nghề cho đông đảo thanh niên (kể cả nghề nông) đào tạo nghề cho thanh niên quân đội, tăng cường việc đào tạo kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật trẻ bậc cao đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
   - Phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, nhất là nữ thanh niên, tăng số đại biểu trẻ đủ tiêu chuẩn trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân, chính quyền và đoàn thể các cấp, tạo nguồn các bộ kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
 
   4- Chăm lo tốt hơn việc tạo việc làm cho thanh niên. Nhà nước tiếp tục huy  động các nguồn lực cho các chương trình giải quyết việc làm, trong đó có việc mở rộng mạng lưới dạy nghề, hướng nghiệp và dịch vụ việc làm cho thanh niên. Tập trung đầu tư phát triển các ngành sản xuất có khả năng thu hút lao động, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới. Cần có một chương trình tổng thể về giải quyết việc làm cho thanh niên ở cấp quốc gia.
   Tiếp tục động viên, tạo điều kiện và có cơ chế thích hợp cho thanh niên thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, nhất là các chương trình làm giao thông, trồng rừng lấn biển, phủ xanh đất trống, đồi trọc, khai hoang, xây dựng các vùng kinh tế mới, các dự án nhỏ, giải quyết việc làm, phát triển lực lượng thanh niên xung phong, các đội trí thức trẻ tình nguyện..., trong đó có việc đầu tư cho Đoàn thanh niên cả về ngân sách và năng lực quản  lý để tổ chức và huy động được đông đảo  thanh niên tham gia các chương trình, dự án đó.
   5- Hình thành hệ thống các trung tâm văn hoá- thể thao, vui chơi-giải trí ở các thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp tập trung. Các phường xã dành quỹ đất để từng bước xây dựng được điểm vui chơi cho thanh thiếu niên, trước mắt có cơ chế để tận dụng các cơ sở vật chất hiện có của ngành văn hoá- thông tin phục vụ cho thanh thiếu niên.
   6- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý? nhà nước đối với công tác thanh niên từ trung ương đến địa phương. Đề nghị chính phủ có chương trình quốc gia về phát triển thanh niên, tạo điều kiện chuẩn bị cho thanh niên về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
   7- Tạo môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên. Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách như : Lập lại trật tự, kỷ cương xã hội, nhất là trên lĩnh vực văn hoá, phòng chống có kết quả các tiêu cực và tệ nạn xã hội.
   8-Tăng cường trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên của cán bộ, của đảng viên trong việc nêu gương tốt cho thanh niên; của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đối với thanh niên và công tác thanh niên theo đúng tinh thần Nghị  quyết 4.
   9 - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải được xây dựng vững mạnh về mọi mặt. Củng cố nâng cao chất lượng, phát triển tổ chức và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nhất là ở các tổ chức cơ sở của Đoàn, Đảng và chính quyền các cấp cần tạo điều kiện tốt, đầu tư thoả đáng về cơ sở vật chất và cán bộ cho Đoàn đủ sức  tập hợp rộng rãi lực lượng trẻ, làm nòng cốt phát huy vai trò xung kíchcủa thanh niên, tổ chức các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong thanh niên và vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, cùng nhà trường, gia đình, xã hội, chăm lo xây dựng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
   Phát triển và nâng cao vai trò, hiệu quả của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.
   Mở rộng các hoạt động quốc tế thanh niên trên cơ sở đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
   Đoàn thanh niên làm kinh tế theo đúng pháp luật để bổ sung ngân sách hoạt động của Đoàn, Hội.
   10- Nhà nước xây dựng Luật thanh niên và có chính sách khuyến khích thanh niên, trí thức trẻ đi đến mọi miền đất nước, đến những nơi còn nhiều khó khăn để làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
III. Tổ chức thực hiện :
1. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân quán triệt và lập chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị này.
Trước mắt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/1996), 40 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ( 15/10/1956 – 15/10/1996, 55 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ( 15/5/1941 – 15/5/1996) các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo Đoàn thanh niên và các cấp, các ngành tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên. Trên cơ sở đó, củng cố và phát triển Đoàn, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu niên vào Hội, vào Đội và các phong trào hành động cách mạng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nòng cốt.
   - Ban Tư tưởng – văn hoá Trung ương chỉ đạo việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với Trung ương Đoàn hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trong các đợt kỷ niệm này. Trong đó coi trọng các nhân tố mới của tuổi trẻ, của tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, Hội sinh viên, và Đội thiếu niên.
   - Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo các cấp chính quyền, cách ngành, các đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện về mọi mặt cho Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc, tránh phô chương, hình thức gây tốn kém. Gắn các hoạt động kỷ niệm với việc tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII.
   Theo đề nghị của Ban chấp hành trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ban bí thư đồng ý từ nay lấy ngày 26 – 3  hàng năm là "Ngày thành lập Đoàn – ngày thanh niên Việt Nam ".
   2. Đề nghị Chính phủ tiếp tục thể chế hoá Nghị quyết 4 và chỉ thị này bằng các văn bản pháp quy của Nhà nước.
   3. Ban dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Uỷ ban thanh niên Việt Nam xây dựng  kế hoạch triển khai chỉ thị này.
  
                                                              T/M. Ban bí thư
                                                                    (Đã ký)
                                                              Đào Duy Tùng