Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”

Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”

Tải về
Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”