Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" thi viết "Hiến kế tặng Đoàn"

Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" thi viết "Hiến kế tặng Đoàn"

Tải về
Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" thi viết "Hiến kế tặng Đoàn"