Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
V/v cài đặt ứng dụng bluezone và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid