Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh XV

Thứ 6, 06/04/2018, 16:39

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chương trình hành động số 02 CTr/TWĐTN-VP  ngày 15/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội...

Lần tải: 85 | Kích cỡ: 148 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XI

Thứ tư, 17/01/2018, 09:17

1. Mục đích - Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ...

Lần tải: 98 | Kích cỡ: 193.5 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thứ tư, 17/01/2018, 09:17

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Lần tải: 83 | Kích cỡ: 332 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thứ tư, 17/01/2018, 09:16

Nhằm phục vụ tốt đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách: “Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”. Cuốn sách được biên soạn dưới...

Lần tải: 119 | Kích cỡ: 276 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Infographic các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá... Đại hội XV

Thứ 6, 12/01/2018, 15:06

Lần tải: 95 | Kích cỡ: 721.29 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Kết quả Đại hội XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ 6, 12/01/2018, 15:05

Lần tải: 94 | Kích cỡ: 722.23 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thứ tư, 03/04/2013, 08:53

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Chương trình hành động số 03 CT/TWĐTN ngày 07/02/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn...

Lần tải: 423 | Kích cỡ: 159 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Các chuyên đề quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X

Thứ hai, 25/02/2013, 09:22

Thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ công tác quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ...

Lần tải: 325 | Kích cỡ: 516 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Báo cáo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khoá XIII tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV

Thứ năm, 21/02/2013, 13:37

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Hưng Yên, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Lần tải: 262 | Kích cỡ: 296 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

1