Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)

Từ ngày 13 – 15/1/2000, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV được tiến hành tại Hà Nội với 599 đại biểu. Đại hội đã xác định chủ đề: “Đoàn kết, học tập, lao động, sáng tạo vượt bậc là ý chí, là sức mạnh của thanh niên Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên mới”. Đại hội đã đề ra mục tiêu: đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phát huy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ; xây dựng nếp sống văn minh tiến bộ, chăm lo đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; mở rộng và tăng cường mặt trận tập hợp và đoàn kết thanh niên, cổ vũ thanh niên học tập, lao động sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Đại hội đã thông qua 5 cuộc vận động:

1. Cuộc vận động “Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
2. Cuộc vận động “Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu nước mạnh”.
3. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
4. Cuộc vận động “Vì chủ quyền Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên”.
5. Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đại hội lần thứ IV đã họp hiệp thương Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 129 anh chị; trong đó, đoàn chủ tịch gồm 20 anh chị và hiệp thương chị Trương Thị Mai làm Chủ tịch. Trong Đại hội này, để ghi nhận thành tích, cống hiến, trưởng thành của tổ chức Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2002, chị Trương Thị Mai được phân công nhận nhiệm vụ mới tại Quốc hội, anh Hoàng Bình Quân – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn được Hội nghị hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.